wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Gratis de volledige en complete tekst van Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Tekst van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte - Korte omschrijving: Wet van 8 februari 1996, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007892/
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

(Tekst geldend op: 13-08-2011)


Wet van 8 februari 1996, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte van de werknemer uit te breiden van zes naar 52 weken en daartoe het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Wetten op het terrein van het burgerlijk recht en de burgerlijke rechtsvordering

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk II. Wetten op het terrein van de sociale zekerheid

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk III. Regeling voor het overheidspersoneel

Artikel XIX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk IV. Overige wetten

Artikel XX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XXXII

De middelen van de afdelingskassen bedoeld in artikel 43 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, alsmede de reserves bedoeld in artikel 63 van de Ziektewet, zoals laatstgenoemde wet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, komen ten gunste van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 102 van de Werkloosheidswet.

Artikel XXXIII

 • 1.Artikel 1638c van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek zoals dit artikel luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op de arbeidsverhouding van de persoon:

  • a. die op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of

  • b. wiens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte intreedt op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en tevens binnen vier weken nadat een voor die inwerkingtreding gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.

 • 2.Voor de toepassing van het eerste lid geldt de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte als niet onderbroken wanneer perioden van ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel XXXIV

 • 1.De Ziektewet en de daarop berustende bepalingen zoals deze luidden op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet blijven van toepassing op het recht op ziekengeld van de verzekerde:

  • a. die op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of

  • b. wiens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte intreedt op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en tevens binnen vier weken nadat een voor die inwerkingtreding gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.

 • 2.Voor de toepassing van het eerste lid geldt de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte als niet onderbroken wanneer perioden van ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel XXXV

 • 1.Het ziekengeld van de verzekerde op wie artikel XXXIV van deze wet van toepassing is komt ten laste het wachtgeldfonds.

 • 2.In afwijking van het eerste lid blijft de werkgever die op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet het risico van de wettelijke ziekengeldverzekering zelf droeg, dit risico dragen ten aanzien van de verzekerde op wie artikel XXXIV van deze wet van toepassing is.

Artikel XXXVI

Artikel 64, derde lid, van de Ziektewet, blijft van toepassing op de persoon die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet op grond van dat artikellid vrijwillig verzekerd was.

Artikel XXXVII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XL

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel XLIII

Deze wet wordt aangehaald als "Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte"

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl