wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Wijzigingswet economische mededinging.

Gratis de volledige en complete tekst van Wijzigingswet economische mededinging


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Wijzigingswet economische mededinging

Tekst van de Wijzigingswet economische mededinging


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Wijzigingswet economische mededinging - Korte omschrijving: Bron: wetten.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007001/geldigheidsdatum_20-09-2011

(Tekst geldend op: 20-09-2011)


Wet van 2 november 1994, tot wijziging van de Wet economische mededinging (vergroting van de effectiviteit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de intensivering van het mededingingsbeleid wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet economische mededinging ter vergroting van de effectiviteit van die wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

†[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

†[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

Artikel 8, derde lid, tweede volzin (oud), artikel 9g, derde lid, derde volzin, vijfde lid, tweede volzin, en zesde lid (oud), en artikel 12, tweede lid, vierde volzin, vierde lid, tweede volzin, en vijfde lid (oud), van de Wet economische mededinging, zoals die bepalingen luidden onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven, in gevallen waarin tegen de desbetreffende beschikking beroep is ingesteld voor dat tijdstip, gelden totdat twee maanden zijn verlopen na de dagtekening van de Staatscourant, waarin hetzij mededeling is gedaan, dat geen beslissing in beroep zal volgen, hetzij de beslissing in beroep is bekend gemaakt.

Artikel IV

1.†† Voor bij het in werking treden van deze wet bestaande mededingingsregelingen die ingevolge de in deze wet neergelegde wijziging van artikel 1 van de Wet economische mededinging onder de werking van laatstgenoemde wet komen te vallen, treedt voor de in artikel 2, tweede lid, van de Wet economische mededinging genoemde termijn in de plaats de termijn van ťťn maand na dat in werking treden.

2.†† Ten aanzien van mededingingsregelingen als in het eerste lid bedoeld gelden de artikelen 9b en 9e, eerste lid, van de Wet economische mededinging niet gedurende twee maanden na het in werking treden van deze wijzigingswet.

3.†† Indien met betrekking tot een mededingingsregeling als in het eerste lid bedoeld binnen de in het tweede lid genoemde termijn een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 9g, eerste lid, van de Wet economische mededinging, geldt ten aanzien van die mededingingsregeling artikel 9d, eerste lid, onder a, van die wet niet zolang op het verzoek niet is beslist. Ingeval het verzoek is afgewezen, geldt artikel 9e, eerste lid, onder a, van de Wet economische mededinging voorts niet, zolang niet twee maanden zijn verlopen na de dagtekening van de Staatscourant, waarin de desbetreffende beschikking is bekend gemaakt.

4.†† Van de indiening van een verzoek als bedoeld in de eerste volzin van het derde lid doen Onze Ministers onverwijld mededeling in de Staatscourant.

5.†† De in artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wet economische mededinging bedoelde verboden gelden niet voor zover het betreft bepalingen in mededingingsregelingen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zolang ten aanzien daarvan:

a.†† ingevolge het tweede lid artikel 9b of 9e, eerste lid, van de Wet economische mededinging niet geldt of

b.†† ingevolge het derde lid artikel 9e, eerste lid, onder a , niet geldt.

 

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1994

Beatrix

†De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers

 

Uitgegeven de tweeŽntwintigste november 1994

 

†De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl