wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Wet terugdringing ziekteverzuim.

Gratis de volledige en complete tekst van Wet terugdringing ziekteverzuim


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Wet terugdringing ziekteverzuim

Tekst van de Wet terugdringing ziekteverzuim


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Wet terugdringing ziekteverzuim - Korte omschrijving: Wet van 22 december 1993, tot wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006355/
Wet terugdringing ziekteverzuim

(Tekst geldend op: 13-08-2011)


Wet van 22 december 1993, tot wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is door een vergroting van de financiële betrokkenheid van werkgevers en werknemers in de marktsector en bij de overheid het ziekteverzuim terug te dringen en daartoe de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten te wijzigen en een regeling te treffen voor het overheidspersoneel;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Wetten op het terrein van de sociale zekerheid

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk II. Burgerlijk Wetboek

Artikel XIV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk III. Regeling voor het overheidspersoneel

Artikel XV [Vervallen per 29-12-2005]

Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XVI

 • 1.De inwerkingtreding van deze wet heeft geen gevolgen voor het recht op ziekengeld van de verzekerde:

  • a. die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet ongeschikt is tot het werken wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of

  • b. wiens ongeschiktheid tot het werken wegens ziekte intreedt op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en tevens binnen vier weken nadat een vóór die inwerkingtreding gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.

 • 2.Voor de toepassing van het eerste lid wordt de ongeschiktheid tot het werken wegens ziekte geacht niet te zijn onderbroken wanneer perioden van ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel XVII

 • 1.Artikel 57 van de Ziektewet blijft voor door de bedrijfsvereniging op grond van dat artikel getroffen en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurde besluiten van kracht tot 1 juli 1994.

 • 2.De op grond van artikel 54 van de Ziektewet getroffen regelingen en overeenkomsten inzake hogere, langere of andere uitkeringen blijven van kracht tot 1 juli 1994.

 • 3.In de gevallen waarin het eerste lid toepassing vindt blijven de artikelen 1, 7a en 57 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de artikelen 1 en 48 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, artikel 3a, tweede lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 3 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, zoals deze luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van kracht.

Artikel XVIII

 • 1.Degene die op grond van artikel XVII aanspraken heeft verkregen die voortvloeien uit artikel 57 of artikel 54 van de Ziektewet behoudt deze aanspraken, indien:

  • a. hij op 30 juni 1994 ongeschikt is tot werken wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of

  • b. de ongeschiktheid tot het werken wegens ziekte intreedt na 30 juni 1994 en tevens binnen vier weken nadat een vóór die dag gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.

 • 2.Artikel XVI, tweede lid, en, voor zoveel nodig, artikel XVII, derde lid, zijn van toepassing.

Artikel XIX

 • 1.De bepaling van artikel XIV, onderdeel A is niet van toepassing op de arbeidsverhoudingen van personen:

  • a. die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte, zolang die ongeschiktheid duurt; of

  • b. van wie de ongeschiktheid tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte intreedt op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en tevens binnen vier weken nadat een vóór die inwerkingtreding gelegen periode van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, zolang die ongeschiktheid duurt.

 • 2.Voor de toepassing van het eerste lid wordt de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte geacht niet te zijn onderbroken wanneer perioden van ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel XX [Vervallen per 29-12-1995]

Artikel XXI

De tekst van de Ziektewet wordt door de Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Artikel XXII

 • 1.De artikelen van deze wet, met uitzondering van artikel III, onderdelen D en E, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2.Artikel III, onderdelen D en E, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 1992.

ARTIKEL XXIII

 • 1.Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is bevoegd tegen kostprijs werkzaamheden te verrichten in opdracht of ten behoeve van een dienst als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdelen a en c, van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 2.De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid kunnen slechts betrekking hebben op de uit artikel 4a van de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeiende taken, voor zover die taken voor 1 mei 1993 door de bedrijfsverenigingen of uitvoeringsinstellingen werden verricht.

 • 3.De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid vervalt met ingang van 1 januari 1998.

Artikel XXIV

Deze wet wordt aangehaald als "Wet terugdringing ziekteverzuim".

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl