wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Wet flexibiliteit en zekerheid.

Gratis de volledige en complete tekst van Wet flexibiliteit en zekerheid


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Wet flexibiliteit en zekerheid

Tekst van de Wet flexibiliteit en zekerheid


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Wet flexibiliteit en zekerheid - Korte omschrijving: Bron: wetten.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009612/geldigheidsdatum_20-09-2011

(Tekst geldend op: 20-09-2011)


†Wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de flexibiliteit in het arbeidsbestel te vergroten met handhaving van een adequaat beschermingsniveau voor werknemers, alsmede de bevoegdheid tot het verlenen van de toestemming voor de opzegging van een arbeidsverhouding toe te kennen aan de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en in verband daarmee het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en enige andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

†[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

ARTIKEL II

†[Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

ARTIKEL III

†[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

ARTIKEL IV

†[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

ARTIKEL V

†[Wijzigt de Wet melding collectief ontslag.]

ARTIKEL VI

†[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

ARTIKEL VII

†[Wijzigt de Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers.]

ARTIKEL VIII

†[Wijzigt de Wet van 14 september 1995 houdende bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Stb. 506).]

ARTIKEL IX

†[Wijzigt de Wet van 11 september 1991 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de ontslagbescherming van buitenlandse werknemers (Stb. 1991, 473).]

ARTIKEL X

†[Wijzigt de Wet van 23 december 1992, houdende enkele correcties in de Pensioen- en spaarfondsenwet en in enige andere wetten (Stb. 1993, 15).]

ARTIKEL XI

†[Wijzigt de Wet op de Europese ondernemingsraden.]

ARTIKEL XII

†[Wijzigt de Faillissementswet.]

ARTIKEL XIII

†[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

ARTIKEL XIV

†[Wijzigt deze wet.]

ARTIKEL XV

†[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het ouderschapsverlof.]

ARTIKEL XVI

1.†† Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

2.†† Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt na 2 jaar na de inwerkingtreding van deze wet en vervolgens telkens na 4 jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop de Centrale organisatie werk en inkomen, bedoeld in artikel 2 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor de opzegging van de arbeidsverhouding, bedoeld in artikel II, onderdeel B, heeft uitgevoerd.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XVII

†Artikel 16, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet zoals deze leden luiden na de inwerkingtreding van artikel VI, onderdeel A, van deze wet, zijn niet van toepassing indien de dienstbetrekking is geŽindigd vůůr de dag van inwerkingtreding van dit onderdeel.

ARTIKEL XVIII

Indien de dienstbetrekking is beŽindigd voor het tijdstip van het inwerkingtreden van deze wet, blijven de bepalingen inzake de beŽindiging van de dienstbetrekking met inbegrip van de alstoen terzake van die beŽindiging geldende verjaringstermijnen, van toepassing zoals zij golden voor dat tijdstip.

ARTIKEL XIX

1.†† Op arbeidsovereenkomsten die op het tijdstip van het inwerkingtreden van deze wet voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 668a lid 1, is artikel 668a eerst dan van toepassing, indien een volgende arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden.

2.†† Op ten tijde van het inwerkingtreden van deze wet lopende arbeidsovereenkomsten die na dat tijdstip voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 668a lid 1, onder a, is artikel 668a eerst dan van toepassing, indien een volgende arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden.

3.†† Op een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst die is voortgezet voor de datum van inwerkingtreding van deze wet blijven de bepalingen inzake het beŽindigen van de arbeidsovereenkomst van toepassing zoals zij golden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, zolang:

a.†† met inachtneming van de leden 1 en 2, artikel 668a lid 1 niet van toepassing is;

b.†† de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geŽindigd.

 

ARTIKEL XX

1.†† Voor de beŽindiging van de uitzendovereenkomst waarin een beding als bedoeld in artikel 691 lid 2, is opgenomen en die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet is voortgezet, is, in afwijking van artikel XIX lid 3, geen voorafgaande opzegging nodig.

2.†† Voor uitzendovereenkomsten die zijn aangegaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet en die voor dat tijdstip aangegane uitzendovereenkomsten opvolgen, worden voor de berekening van de termijnen, bedoeld in artikel 691 leden 1 en 3, die perioden in aanmerking genomen waarin gedurende de drie jaren die voorafgaan aan de datum van de inwerkingtreding van deze wet arbeid is verricht.

3.†† Van de leden 1 en 2 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

ARTIKEL XXI

Voor de werknemer die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet 45 jaar of ouder was en voor wie op dat tijdstip een langere termijn voor opzegging gold dan volgens deze wet, blijft de oude termijn gelden zo lang hij bij dezelfde werkgever in dienst blijft.

ARTIKEL XXII

Op een proeftijd welke is overeengekomen maar nog niet is verstreken op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven de bepalingen terzake van toepassing zoals zij golden voor dat tijdstip.

ARTIKEL XXIII

1.†† Voor de plaatsing in het Staatsblad kan Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen en afdelingen van de titel Arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, zoals deze titel zal luiden op het tijdstip dat deze wet in werking is getreden, opnieuw vaststellen en de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen en afdelingen met de nieuwe nummering in overeenstemming brengen.

2.†† Hij draagt zorg dat de overeenkomstig het vorige lid bijgewerkte tekst van de titel Arbeidsovereenkomst in het Staatsblad wordt geplaatst.

ARTIKEL XXIV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 mei 1998

Beatrix

†De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert

†De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

Uitgegeven de tweede juni 1998

 

†De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl