wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.

Gratis de volledige en complete tekst van Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

Tekst van de Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen - Korte omschrijving: Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

http://www.boip.int/nl/pdf/oldregulations/designs/7uitvoeringsreglement.pdf

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-1

Benelux-Regelgeving inzake

tekeningen of modellen1

VII Uitvoeringsreglement van de

Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-2

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake

tekeningen of modellen2

H O O F D S T U K I

Beneluxdepot

Artikel 1

1. Het Beneluxdepot van een tekening of model geschiedt in het Nederlands of het

Frans door de indiening van een document, waarop voorkomen:

a) naam en adres van de deposant;

b) de fotografische of grafische afbeelding(en) van het uiterlijk van het voortbrengsel;

c) de vermelding van het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt

belichaamd;

d) de vermelding van de kleur of de kleuren van de tekening of het model, indien de

deposant daarvoor bescherming wenst;

e) de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.

2. Het document kan bovendien bevatten:

a) een beschrijving in niet meer dan 150 woorden van de kenmerkende eigenschappen

van het nieuwe uiterlijk van het voortbrengsel;

b) de naam van de werkelijke ontwerper van de tekening of het model;

c) een verzoek om opschorting van de publicatie van de inschrijving, als bedoeld in artikel

6.

3. De deposant dient een formulier te gebruiken, waarvan het model en het aantal exemplaren

bij toepassingsreglement worden vastgesteld.

4. Op het formulier dienen in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde, of

het in artikel 16, vierde lid, bedoelde correspondentie-adres te worden vermeld.

5. De afbeelding van de tekening of het model moet voldoen aan het bepaalde in het

toepassingsreglement.

6. Het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd, moet

nauwkeurig worden aangegeven en bij voorkeur met gebruikmaking van de bewoordingen

van de alfabetische lijst van de internationale classificatie, bedoeld in de Overeenkomst

van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor

tekeningen en modellen van nijverheid.

Artikel 2

Het depot dient vergezeld te zijn van de volgende stukken:

a) Vervallen

2. Protocol van 20 januari 2004 houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag

inzake tekeningen of modellen, B.S. 20-02-2004; Trb. 2004, nr. 49; Mém. A nr. 43 d.d. 29 maart 2004.

Datum van inwerkingtreding: 1 april 2004

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-3

b) een volmacht, indien het depot door een gemachtigde is verricht;

c) afbeeldingen van de tekening of het model overeenkomstig het bepaalde in het toepassingsreglement.

Artikel 3

Een Beneluxdepot kan verscheidene tekeningen of modellen bevatten tot ten hoogste 50.

In zodanig geval is het bepaalde in artikel 1, eerste lid, onder b, c en d, tweede, vijfde en

zesde lid en in artikel 2, eerste lid, onder c, ten aanzien van iedere tekening of model, van

toepassing. Iedere tekening of model dient aangeduid te worden met een verschillend nummer

dat tevens vermeld moet worden op de in artikel 2, eerste lid, onder c, genoemde

afbeeldingen. De deposant van een meervoudig depot dient een formulier te gebruiken,

waarvan het model en het aantal exemplaren bij toepassingsreglement worden vastgesteld.

Artikel 4

1. De in artikel 8, eerste lid, van de eenvormige wet bedoelde vereisten voor het vaststellen

van een datum van depot, zijn die vermeld in artikel 1, eerste lid, onder a, b en c,

behoudens betaling van de rechten bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder a of b, voor wat

betreft de rechten voor het depot, binnen een termijn van een maand nadat aan voornoemde

vereisten is voldaan.

2. De termijn bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de eenvormige wet om te voldoen aan

de overige gestelde vereisten, bedraagt drie maanden. Deze termijn kan op verzoek of

ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van

verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.

3. In geval van een meervoudig depot is artikel 8, derde lid, van de eenvormige wet

slechts van toepassing op de niet-geregulariseerde tekeningen of modellen.

Artikel 5

1. Indien bij het depot een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang, als bedoeld

in artikel 4 van het verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, dienen

het land, de dagtekening, het nummer en de houder van het depot, waarop het recht van

voorrang steunt, te worden vermeld. Indien de deposant in het land van oorsprong niet

degene is die het Beneluxdepot heeft verricht, dan moet de laatstgenoemde aan zijn depot

een document toevoegen, waaruit zijn rechten blijken.

2. De bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang, als bedoeld in artikel 8,

vijfde lid, van de eenvormige wet, dient te bevatten: de naam en het adres van de deposant,

zijn handtekening of die van zijn gemachtigde, in voorkomend geval naam en adres van de

gemachtigde of het correspondentie-adres als bedoeld in artikel 16, vierde lid, een aanduiding

van de tekening of het model, alsmede de in het eerste lid bedoelde gegevens. Betaling

van het in artikel 26, eerste lid, onder f, bedoelde recht dient gelijktijdig te worden

verricht.

3. De deposant, die zich op een recht van voorrang beroept, is verplicht een afschrift

van de documenten die dit recht van voorrang staven over te leggen.

4. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid en in de artikelen

15 en 16, stelt de bevoegde instantie de betrokkene onverwijld daarvan in kennis en

geeft hem een termijn van 3 maanden om hieraan alsnog te voldoen. Deze termijn kan op

verzoek of ambtshalve worden verlengd zonder dat een tijdvak van zes maanden na de

datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.

5. Indien binnen deze termijn niet is voldaan aan het bepaalde in het eerste, tweede en

derde lid en in de artikelen 15 en 16, vervalt het recht van voorrang.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-4

Artikel 6

1. De deposant, die opschorting van de publicatie van de inschrijving wenst, dient hiertoe

bij het depot een verzoek in te dienen onder opgave van de termijn, waarvoor opschorting

van de publicatie gevraagd wordt. De betaling van het hiervoor verschuldigde recht,

als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, dient binnen een termijn van een maand na dit

verzoek te zijn voldaan.

2. De opschorting van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot kan

slechts gevraagd worden voor alle tekeningen en modellen tezamen en voor éénzelfde termijn.

3. Indien de deposant, die opschorting heeft gevraagd van de publicatie van de inschrijving

van een meervoudig depot, bij afloop van de termijn van opschorting aan het Benelux-

Bureau meedeelt, dat hij slechts publicatie wenst van een deel van de tekeningen of

modellen, dient hij dit te doen onder opgave van de nummers van de tekeningen of modellen

waarvan hij publicatie wenst.

4. Vervallen.

5. De deposant kan te allen tijde om beëindiging van de termijn van opschorting verzoeken.

Artikel 7

De termijn bedoeld in artikel 9, vierde lid, van de eenvormige wet, gedurende welke de

deposant aan het Benelux-Bureau een tweede publicatie van de tekening of het model kan

vragen, bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de eerste publicatie.

Artikel 8

De bevoegde instantie vermeldt in de akte van depot:

a) de in artikel 1 bedoelde gegevens en, in voorkomend geval, het beroep op het recht

van voorrang, alsmede de gegevens vermeld in artikel 5, eerste lid;

b) het overgelegd zijn van de in artikel 2 bedoelde stukken;

c) het bedrag van de rechten;

d) in voorkomend geval, het feit, dat opschorting van de publicatie van de inschrijving

op verzoek van de deposant heeft plaatsgevonden;

e) de dagtekening en het nummer van het depot.

f) de datum van inschrijving van het depot.

H O O F D S T U K I I

Inschrijving

Artikel 9

1. De akte van depot wordt door het Benelux-Bureau in het register van Beneluxdepots

ingeschreven door vermelding van:

a) het volgnummer van de inschrijving;

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-5

b) de dagtekening en het nummer van het depot;

c) de in artikel 1 bedoelde gegevens en, in voorkomend geval, het beroep op het recht

van voorrang en de gegevens vermeld in artikel 6, eerste lid, alsmede het feit, dat de

publicatie van de inschrijving opgeschort is;

d) de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt;

e) het nummer van de klasse en de onderklasse van de internationale classificatie,

bedoeld in de voornoemde Overeenkomst van Locarno in welke het voortbrengsel,

waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd, is gerangschikt;

f) de datum van inschrijving van het depot.

2. Indien een beroep op het recht van voorrang is gedaan overeenkomstig het bepaalde

in artikel 5, tweede lid, wordt dit feit door het Benelux-Bureau in het register van Beneluxdepots

aangetekend onder vermelding van het land, de dagtekening, het nummer en de

houder van het depot waarop het ingeroepen recht van voorrang steunt.

3. Als datum van inschrijving geldt de dag waarop het Benelux-Bureau vaststelt dat het

depot voldoet aan alle in de eenvormige wet en het onderhavige reglement gestelde vereisten.

Artikel 10

De houder wordt door het Benelux-Bureau onverwijld een bewijs van inschrijving toegezonden,

dat de in artikel 9 genoemde gegevens bevat.

Artikel 11

1. Ieder verzoek tot wijziging van een inschrijving in het register van Beneluxdepots

dient aan het Benelux-Bureau te worden gericht en het nummer van de inschrijving, de

naam en het adres van de houder van de tekening of het model, zijn handtekening of die

van zijn gemachtigde en, in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde of het

correspondentie-adres bedoeld in artikel 16, vierde lid, te vermelden. Het verzoek dient

van een bewijsstuk te zijn vergezeld, indien het Benelux-Bureau dit wenst.

Indien een zodanig verzoek de inschrijving betreft van een meervoudig depot maar geen

betrekking heeft op alle tekeningen of modellen, dient het de nummers te vermelden van

de tekeningen of modellen waarom het gaat.

Indien de overdracht of overgang het uitsluitend recht betreft op een of meer tekeningen of

modellen die deel uitmaken van een meervoudig depot, wordt dit deel van het depot voortaan

beschouwd als een zelfstandig depot.

2. Het uittreksel van de akte waaruit overdracht, andere overgang, licentie of een pandrecht,

als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de eenvormige wet, blijkt dient genoegzaam

voor eensluidend gewaarmerkt te zijn, in voorkomend geval door de partijen bij de overeenkomst.

3. De doorhaling van de inschrijving van een pandrecht of een beslag wordt verricht op

basis van een bewijsstuk.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-6

H O O F D S T U K I I I

Vernieuwing

Artikel 12

De vernieuwing van de inschrijving geschiedt door betaling aan het Benelux-Bureau van

het recht genoemd in artikel 26, eerste lid, onder d of e. Indien echter de houder van een

meervoudig depot gebruik wil maken van de mogelijkheid die wordt geopend door artikel

12, derde lid, van de eenvormige wet, dient hij de nummers te vermelden van de tekeningen

of modellen waarvan hij de vernieuwing van de inschrijving wenst.

Artikel 13

1. Het Benelux-Bureau schrijft de vernieuwingen in het register van Beneluxdepots in

onder vermelding van tenminste de dagtekening van de vernieuwing en van de datum

waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.

2. De houder wordt door het Benelux-Bureau onverwijld een bewijs van vernieuwing

van de inschrijving toegezonden.

H O O F D S T U K I V

Internationaal depot

Artikel 14

1. Betreffende de internationale depots ten aanzien waarvan de deposanten verzocht

hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Beneluxgebied, schrijft het Benelux-

Bureau in het register van internationale depots in de van het Internationaal Bureau

voor de bescherming van de industriële eigendom komende publicaties en kennisgevingen

als bedoeld in de artikelen 9 en 20 van de eenvormige wet.

2. Bovendien worden in het register aangetekend de gegevens betreffende nietigverklaring,

vervallenverklaring en licenties, pandrecht en beslag, voor zover deze het Beneluxgebied

betreffen.

3. Ten aanzien van de inschrijving in het register van de in het tweede lid bedoelde

gegevens is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

4. Als datum van inschrijving van internationale depots geldt de datum van de in artikel

9, tweede lid, van de eenvormige wet bedoelde publicatie.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-7

H O O F D S T U K V

Administratieve bepalingen

Artikel 15

1. Alle aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten over te leggen stukken

moeten duidelijk leesbaar in het Nederlands of het Frans zijn gesteld. Bewijzen van een

recht van voorrang, van naamswijziging, uittreksels van akten waaruit een overdracht, een

andere overgang, een licentie of een pandrecht blijkt, of de hierop betrekking hebbende

verklaringen, worden evenwel aanvaard wanneer zij in een andere taal zijn gesteld, mits

een vertaling in het Nederlands of Frans is bijgevoegd. Het Benelux-Bureau kan nochtans

ontheffing verlenen van de verplichting een dergelijke vertaling bij te voegen, indien de

bedoelde documenten in het Duits of in het Engels zijn gesteld of vergezeld zijn van een

vertaling in een van deze talen.

2. De aan het Benelux-Bureau of de nationale diensten over te leggen stukken kunnen

worden verzonden per telefax; zij kunnen eveneens worden overgelegd met behulp van

elektronische middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15bis.

3. Indien enig stuk, overgelegd ter inschrijving in de registers gehouden bij het Benelux-

Bureau, is ondertekend namens een rechtspersoon, dient daarbij de naam en de hoedanigheid

van de ondertekenaar te zijn vermeld.

Artikel 15bis

1. Het indienen van depots, van verzoeken tot aantekening van wijzigingen in het register

en van verzoeken tot vernieuwing van inschrijvingen kan eveneens langs elektronische

weg gedaan worden. Dit kan alleen door gebruik te maken van software die voor het verrichten

van die specifieke handeling door het Benelux-Bureau beschikbaar is gesteld.

Indien voor het verrichten van een van voornoemde handelingen geen software door het

Benelux-Bureau beschikbaar is gesteld is indiening langs elektronische weg niet mogelijk.

2. Stukken, bewijsstukken en bijlagen die de in lid 1 genoemde handelingen vergezellen

dienen te voldoen aan het daaromtrent bij toepassingsreglement bepaalde. Indien een

stuk wordt ingediend dat niet voldoet aan het bij toepassingsreglement bepaalde wordt het

geacht niet te zijn ontvangen door het Benelux-Bureau.

3. De Raad van Bestuur kan aanvullende regels stellen voor elektronische communicatie.

Artikel 16

1. Iedere handeling bij het Benelux-Bureau of een nationale dienst kan geschieden door

tussenkomst van een gemachtigde. Deze moet een woonplaats of zetel hebben binnen de

Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte en dient een volmacht over

te leggen.

2. Het neerleggen van een algemene volmacht bij het Benelux-Bureau of bij een nationale

dienst geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het toepassingsreglement; de

betaling van het recht als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder k, dient gelijktijdig te worden

verricht.

3. In de gevallen, waarin een gemachtigde is aangewezen, wordt elke mededeling ten

aanzien van handelingen waartoe de volmacht strekt, aan hem gericht.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-8

4. Hij, die binnen de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte geen

zetel of woonplaats heeft noch een gemachtigde heeft aangewezen, moet aldaar een correspondentieadres

aangeven in de gevallen waarin dit in dit reglement is aangegeven.

Artikel 17

1. Indien bij een verzoek tot aantekening van een wijziging in de registers gehouden

door het Benelux-Bureau niet is voldaan aan het in dit reglement bepaalde of indien de

verschuldigde rechten of vergoedingen niet of niet volledig zijn betaald, stelt het Benelux-

Bureau de betrokkene hiervan onverwijld in kennis en geeft hem een termijn om de gebreken

alsnog op te heffen.

2. Indien binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan het in het eerste lid bepaalde,

worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten.

Artikel 18

Een verzoek tot inschrijving van de in artikel 19, derde lid, van de eenvormige wet

bedoelde verklaring van de houder of rechterlijke beslissing dient te worden ingediend bij

het Benelux-Bureau en dient te bevatten de naam en het adres van de houder, zijn handtekening

of die van zijn gemachtigde, in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde

of het correspondentieadres als bedoeld in artikel 16, vierde lid, alsmede het

volgnummer van de inschrijving.

Artikel 19

1. Het verzoek tot inschrijving van de vordering tot opeising bedoeld in artikel 5, eerste

lid, van de eenvormige wet, dient te bevatten de naam en het adres van degene die de vordering

instelt, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde en in voorkomend geval,

naam en adres van de gemachtigde of het correspondentie-adres als bedoeld in artikel 16,

vierde lid, alsmede de naam en het adres van de houder van het depot en het volgnummer

van de inschrijving van de akte van het Benelux- of internationaal depot van de betreffende

tekening of het betreffende model.

2. De in artikel 5, eerste lid, van de eenvormige wet bedoelde inschrijving van de vordering

tot opeising wordt op verzoek van de meest gerede partij doorgehaald, indien deze

overlegt, hetzij een rechterlijke beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, waaruit

blijkt dat de vordering werd afgewezen, hetzij een stuk, waaruit blijkt dat de vordering is

ingetrokken.

Artikel 20

1. De bevoegde instantie bevestigt de ontvangst van elk stuk dat bestemd is voor

inschrijving in de bij het Benelux-Bureau gehouden registers.

2. Ieder stuk wordt bij ontvangst door de bevoegde instantie gedagtekend onder vermelding

van uur, dag, maand en jaar van ontvangst.

3. Stukken, die na sluitingstijd van de dienst zijn ontvangen, worden geacht te zijn ontvangen

te twaalf uur des avonds van dezelfde dag.

4. Het Benelux-Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. Deze registratie

vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het

moment waarop dit heeft plaatsgevonden.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-9

Artikel 21

1. De in dit reglement bedoelde in maanden uitgedrukte termijnen beginnen te lopen

vanaf de dag waarop de desbetreffende handeling plaatsvindt en verstrijken, in de betreffende

maand, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te

lopen; indien evenwel de betreffende maand geen overeenkomende dag heeft, verstrijkt de

termijn op de laatste dag van deze maand.

2. Indien de dienst van de bevoegde instantie gesloten is op de laatste dag van een ingevolge

de eenvormige wet of dit reglement in acht te nemen termijn, wordt die termijn verlengd

tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop deze dienst geopend is.

3. In geval van verstoring van de normale postbedeling in een van de Beneluxlanden

gedurende minstens één van de vijf werkdagen, voorafgaand aan het einde van de termijn

bedoeld in de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, vierde lid, 6, eerste lid, en 17, eerste lid,

zullen stukken, binnengekomen bij de terzake bevoegde instantie na afloop van de in voornoemde

artikelen bepaalde termijnen, in behandeling genomen worden alsof ze tijdig

waren ingediend bij deze instantie, mits redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de verstoring

van de normale postbedeling de oorzaak is van het na afloop van genoemde termijnen

binnenkomen van die stukken.

4. Voor wat betreft de handelingen welke de dagtekening van het Beneluxdepot bepalen,

zijn het Benelux-Bureau en de nationale diensten op dezelfde dagen en uren geopend.

Artikel 22

1. Tegen betaling van de in artikel 26 terzake vastgestelde vergoedingen verschaft het

Benelux-Bureau aan belanghebbenden op grondslag van zijn registers inlichtingen en

afschriften. De nationale diensten verschaffen uit naam en voor rekening van het Benelux-

Bureau dezelfde inlichtingen en afschriften voor zover zij daarover beschikken.

2. Het register kan worden geraadpleegd door middel van een on-line verbinding of in

de vorm van een abonnement op een door de Raad van Bestuur vast te stellen wijze.

3. De documenten betreffende de voorrang, bedoeld in artikel 4, onder D, derde lid, van

het verdrag van Parijs worden door het Benelux-Bureau of, in voorkomend geval, door de

nationale diensten aan belanghebbenden verschaft tegen betaling van de in artikel 26,

vierde lid, onder d, vastgestelde vergoeding. Een dergelijk document kan slechts worden

afgegeven, nadat conform het bepaalde in artikel 4, eerste lid, de dagtekening van het

depot is vastgesteld.

Artikel 23

Het Benelux-Bureau en de nationale diensten stellen de in dit reglement bedoelde formulieren,

al dan niet in elektronische vorm, ter beschikking van belanghebbenden.

Artikel 24

1. Het Benelux-Bureau houdt een register van Beneluxdepots en een register van internationale

depots.

2. De registers en de stukken die dienen tot bewijs van de daarin opgenomen aantekeningen

kunnen kosteloos worden ingezien bij het Benelux-Bureau vanaf het tijdstip van

publicatie van de inschrijvingen.

3. De registers kunnen eveneens kosteloos worden geraadpleegd bij de Belgische en

Luxemburgse nationale diensten.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-10

Artikel 25

1. Het blad, bedoeld in artikel 20 van de eenvormige wet, draagt de naam "Benelux-

Tekeningen- of Modellenblad - Recueil des Dessins ou Modèles Benelux".

2. Dit blad vermeldt uitsluitend in de taal waarin de inschrijving plaatsgevonden heeft:

a) alle ingeschreven gegevens betreffende Beneluxdepots, bedoeld in de artikelen 9 en

11; in geval van vernieuwing van een inschrijving wordt tenminste het nummer

waaronder de inschrijving plaatsvond en de datum waarop de geldigheidsduur van de

inschrijving verstrijkt vermeld. Bij een beperkte vernieuwing van de inschrijving

van een meervoudig depot zal de publicatie van de vernieuwing de nummers van de

gehandhaafde tekeningen of modellen vermelden;

b) alle ingeschreven gegevens betreffende internationale depots, bedoeld in artikel 14,

tweede lid;

c) de inschrijving van de verklaring of de rechterlijke beslissing bedoeld in artikel 18;

d) het feit van de inschrijving van de vordering tot opeising bedoeld in artikel 19.

H O O F D S T U K V I

Rechten en vergoedingen

Artikel 26

1. De rechten voor de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende Beneluxdepots

worden als volgt vastgesteld:

a) het depot van een enkele tekening of model (enkelvoudig depot):

1)een recht voor het depot van €108,-;

2)een recht voor de publicatie van de tekening of het model van €10,- per afbeelding;

3)een recht voor de publicatie van de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen

van het nieuwe uiterlijk van €40,-;

b) het depot van verschillende tekeningen of modellen (meervoudig depot):

1)een recht voor het depot van €108,- voor de eerste tekening of het eerste model;

2)een recht voor het depot van €54,- per tekening of model voor de (het) tweede tot

en met tiende tekening of model;

3)een recht voor het depot van €27,- per tekening of model voor de (het) elfde tot en

met twintigste tekening of model;

4)een recht voor het depot van €22,- per tekening of model voor de volgende tekeningen

of modellen;

5)een recht voor de publicatie van de tekening of het model van €10,- per afbeelding;

6)een recht voor de publicatie van de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen

van het nieuwe uiterlijk van €40,- per tekening of model;

c) het recht voor de opschorting van de publicatie van de inschrijving: €39, -;

d) het recht voor de vernieuwing van de inschrijving van een enkelvoudig depot: €95,-;

e) het recht voor de vernieuwing van de inschrijving van een meervoudig depot:

1)een bedrag van €95,- voor de eerste tekening of het eerste model;

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-11

2)een bedrag van €48,- per tekening of model voor de (het) tweede tot en met tiende

tekening of model;

3)een bedrag van €24,- per tekening of model voor de (het) elfde tot en met twintigste

tekening of model;

4)een bedrag van €20,- per tekening of model voor de volgende tekeningen of modellen;

f) het recht voor de inschrijving van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde bijzondere verklaring

betreffende het recht van voorrang: €12,- per tekening of model, met dien

verstande, dat indien de verklaring betrekking heeft op verscheidene tekeningen of

modellen, die tezamen zijn gebracht in een meervoudig depot, het voornoemde recht

slechts eenmaal verschuldigd is;

g) het recht voor de inschrijving van de overdracht of overgang van een of van verscheidene

tekeningen of modellen: €24,- per depot; indien om inschrijving wordt verzocht

voor verscheidene depots die aan dezelfde persoon zijn overgedragen of op

dezelfde persoon zijn overgegaan: €12,- voor elk volgend depot;

h) het recht voor de inschrijving van een licentie, een pandrecht of een beslag met

betrekking tot een of tot verscheidene tekeningen of modellen: €24,- per depot;

indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene depots en de licentie, het

pandrecht of het beslag aan dezelfde persoon is verleend of dezelfde persoon betreft:

€12,- voor elk volgend depot;

i) het recht voor de inschrijving van een wijziging van gemachtigde, waaronder begrepen

zijn aanwijzing na inschrijving van het depot, van een naams- of adreswijziging

van de houder, de licentiehouder of van een verandering van het correspondentieadres:

€9,- per depot; indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene

depots: €5,- voor elk volgend depot;

j) het recht voor de inschrijving van een naams- of adreswijziging van de gemachtigde:

€9,- tot 100 tekeningen of modellen; indien de wijziging betrekking heeft op meer

dan 100 tekeningen of modellen een suppletie van €9,- per groep van 100 tekeningen

of modellen of gedeelte daarvan;

k) het recht voor het neerleggen van een algemene volmacht: €29,-;

2. De rechten voor de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende internationale

depots worden als volgt vastgesteld: het recht voor de inschrijving van een licentie,

een pandrecht of een beslag met betrekking tot een of tot verscheidene tekeningen of

modellen: €24,- per depot; indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene

depots en de licentie, het pandrecht of het beslag aan dezelfde persoon is verleend of

dezelfde persoon betreft: €12,- voor elk volgend depot.

3. Voor de hierna vermelde handelingen dient een recht te worden betaald, waarvan het

bedrag als volgt wordt vastgesteld:

a) Vervallen.

b) de inschrijving van een vordering tot opeising als bedoeld in artikel 19: €12,-;

4. Voor de hierna vermelde handelingen dient een vergoeding te worden betaald, waarvan

het bedrag als volgt wordt vastgesteld:

a) de inlichtingen bedoeld in artikel 22, eerste lid: €17,-, welk bedrag wordt vermeerderd

met €30,- voor ieder uur, dat het bijeenzoeken en het op schrift stellen van de

gevraagde gegevens de duur van één uur te boven gaat;

b) de afschriften van een inschrijving: €4,- per inschrijving en voor alle overige

afschriften €2,- per bladzijde;

c) gewaarmerkte afschriften van een inschrijving: €18,- per inschrijving en voor alle

overige gewaarmerkte afschriften €5,- per bladzijde;

d) de bewijzen van voorrang bedoeld in artikel 22, derde lid: €12,-;

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-12

e) herstel na de inschrijving op verzoek van de houder van het depot van aan hemzelf te

wijten schrijffouten: €9,- per depot; indien het herstel verscheidene depots betreft:

€5,- voor elk volgend depot;

5. Het extra-recht, verschuldigd ingevolge artikel 12, tweede lid, van de eenvormige

wet, bedraagt €12,-;

6. De Raad van Bestuur stelt de hoogte vast van de vergoedingen voor handelingen die

niet voorzien zijn in dit uitvoeringsreglement.

Artikel 26bis

Het recht zoals bedoeld in artikel 35, lid 2, van de Verordening van de Raad betreffende

gemeenschapsmodellen bedraagt €71,-. Indien de kosten voor verzending van de aanvraag

aan het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en

modellen) een bedrag van €25,- te boven gaan, kan het Benelux-Bureau de aanvrager om

betaling van de verzendkosten verzoeken.

Artikel 27

1. Betaling van rechten of vergoedingen, verschuldigd ingevolge de artikelen 26 en

26bis, voor bij het Benelux-Bureau of bij de nationale diensten verrichte handelingen, kan

op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden:

a) door overschrijving of storting op de postgirorekening of de bankrekening van het

Benelux-Bureau in het land waar deze handelingen worden verricht;

b) door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende

of zijn gemachtigde bij het Benelux-Bureau geopende lopende rekening, mits

het saldo daarvan toereikend is. De rekeninghouder ontvangt tenminste ieder kwartaal

een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het

saldo van zijn rekening;

c) door overhandiging van een cheque ten gunste van het Benelux-Bureau, mits deze

gedekt is.

2. Betaling van losse afleveringen van het Benelux-Tekeningen- of Modellenblad en

van jaarabonnementen geschiedt volgens de bepalingen van het eerste lid.

3. Bij elke betaling dient duidelijk en volledig te worden aangegeven waarvoor deze

plaatsvindt met aanduiding, in voorkomend geval, van elke handeling.

4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid, en 6, eerste lid, moeten de

betalingen bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan elke handeling door het Benelux-

Bureau zijn ontvangen.

Artikel 28

De prijs van het Benelux-Tekeningen- of Modellenblad bedraagt per losse aflevering €8,-.

Voor een jaarabonnement is €79,- verschuldigd.

Deze prijzen worden verhoogd met €8,- per losse aflevering en met €8,-voor abonnementen

buiten het Beneluxgebied.

Artikel 29

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7 van het Benelux-verdrag inzake tekeningen of

modellen keert het Benelux-Bureau aan de nationale diensten 20 % uit van het bedrag van

de rechten, die zijn geïnd terzake van de door hun bemiddeling verrichte handelingen.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-13

Artikel 30

1. De Raad van Bestuur kan de in dit reglement vastgestelde tarieven aanpassen, rekening

houdende met de toename van de lopende uitgaven van het Benelux-Bureau. De aanpassing

kan slechts eenmaal per jaar plaatsvinden.

2. De nieuwe tarieven worden in het Staatsblad van elk van de Beneluxlanden en in het

Benelux Tekeningen- of Modellenblad bekendgemaakt; zij treden in werking op de door

de Raad van Bestuur vastgestelde datum, doch niet eerder dan die van de laatste bekendmaking

in een Staatsblad.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VII-14


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl