wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken.

Gratis de volledige en complete tekst van Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken

Tekst van de Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken - Korte omschrijving: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

http://www.boip.int/nl/pdf/oldregulations/trademarks/9toepassingsreglement.pdf

Benelux-Regelgeving inzake merken

Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken

Benelux-Regelgeving inzake IX-1

merken1

IX Toepassingsreglement van de Eenvormige

Beneluxwet op de merken

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken

IX-2

Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de

Merken2

De raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau,

Gelet op het protocol van 9 december 2003 tot wijziging van het bij protocol van 20

november 1995 vastgestelde uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de

merken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 4, tweede lid, van het op 19 maart 1962 te Brussel

gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken,

Besluit het toepassingsreglement van 20 juni 2002, in werking getreden op 1 september

2002, in te trekken en te vervangen door onderhavig reglement:

Artikel 1

Het model van de formulieren (in formaat A4) bedoeld in artikel 1, tweede lid, in artikel 9,

tweede lid en in artikel 36, eerste lid, van het uitvoeringsreglement, betreffende het depot,

het onderzoek naar eerdere inschrijvingen, de vernieuwing van de inschrijving van een

Beneluxdepot en de oppositie, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven;

de indiening van deze formulieren dient, onverminderd het bepaalde in artikel 4,

in enkelvoud plaats te vinden.

Artikel 2

1. Woordmerken moeten in drukletters op de in artikel 1 bedoelde formulieren worden

vermeld.

2. Van merken die in speciale typografische lettertekens of in een bijzondere schrijfwijze

zijn uitgevoerd, van beeldmerken, merken in kleur en driedimensionale merken,

moeten bij het depot drie afbeeldingen worden ingediend, waarvan er één op het formulier

binnen de daartoe bestemde ruimte moet worden geplaatst.

3. De in het tweede lid bedoelde afbeeldingen dienen contrastrijke fotografische of grafische

afbeeldingen te zijn, afgedrukt op mat papier van rechthoekig formaat en van vakkundige

kwaliteit; alle kenmerken van het merk moeten leesbaar, duidelijk en te

onderscheiden zijn. De hoogte en de breedte van de afbeeldingen dienen minimaal vijftien

millimeters en maximaal acht centimeters te bedragen.

4. Het Benelux-Bureau kan te allen tijde extra afbeeldingen vragen.

Artikel 3

Het reglement, bedoeld in artikel 2, onder b, van het uitvoeringsreglement, dient in enkelvoud

te worden overgelegd.

Artikel 4

Alle stukken die in een oppositieprocedure anders dan langs elektronische weg worden

ingediend, dienen in tweevoud te worden overgelegd.

2. B.S. 24.12.2003; Trb. 2003, 182; Mém. A., p. 4046 e.v.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken

IX-3

Artikel 5

1. Het model van de formulieren (in formaat A4), bedoeld in artikel 14, tweede lid, van

het uitvoeringsreglement, betreffende de internationale inschrijving, de vernieuwing van

een internationale inschrijving en de uitbreiding van de bescherming tot andere landen,

wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van de

formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden.

2. Indien bij een aanvrage om internationale inschrijving de opgave van de waren en

van de diensten in het Nederlands is gesteld, dient een vertaling in het Frans of, in voorkomend

geval, in het Engels van deze opgave bijgevoegd te worden in enkelvoud.

Artikel 6

1. De formulieren die, in afwijking van artikel 22 van het uitvoeringsreglement, niet

afkomstig zijn van het Benelux-Bureau of van de nationale diensten, zullen desalniettemin

aanvaard worden mits deze de overeenkomstige opschriften en de referentienummers

voorkomend op bedoelde formulieren overnemen.

2. De in artikel 15bis, tweede lid, van het uitvoeringsreglement bedoelde stukken,

bewijsstukken en bijlagen kunnen uitsluitend in .pdf-formaat worden ingediend. In het in

artikel 15bis, eerste lid, van het uitvoeringsreglement bedoelde geval kan de afbeelding

van het merk die op het formulier wordt geplaatst uitsluitend in de formaten .jpg, .tif, .gif

en .png worden ingediend. De raad van bestuur kan aanvullende formaten aanwijzen.

Artikel 7

1. Elk verzoek tot wijziging of aanvulling van het register van internationale inschrijvingen

gehouden bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële

eigendom, moet in tweevoud worden ingediend.

2. Aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten te richten brieven of mededelingen

moeten in tweevoud worden ingediend, behalve indien deze per telefax of langs

elektronische weg worden verzonden.

Artikel 8

1. Het depot van een algemene volmacht geschiedt door indiening van een daartoe

strekkend verzoek, vergezeld van een gedateerde volmacht, ondertekend door de opdrachtgever,

alsmede van een afschrift daarvan.

2. Het afschrift wordt aan de gemachtigde teruggezonden voorzien van een inschrijvingsnummer.

3. Indien van een algemene volmacht gebruik wordt gemaakt, geschiedt de verwijzing

ernaar bij elke handeling hetzij door vermelding van het inschrijvingsnummer hetzij door

overlegging van een kopie ervan.

Artikel 9

1. Het Benelux-Bureau en de nationale diensten zijn, ten aanzien van de handelingen

welke de dagtekening van het Beneluxdepot bepalen, voor het publiek geopend van maandag

tot en met vrijdag van tien uur tot twaalf uur en van veertien uur tot zestien uur,

behalve op de hierna aangegeven dagen: 1 en 2 januari, de dag voor vastenavond, Paasmaandag,

30 april, 1 en 5 mei, Hemelvaartsdag, maandag en dinsdag na Pinksteren, 23

juni, 21 juli, 15 augustus, maandag van de Schobermesse, 1, 2, 11 en 15 november, 24, 25

en 26 december.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken

IX-4

2. De nationale diensten zijn, ten aanzien van de raadpleging van het register van de

Beneluxdepots en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot ingeschreven Benelux-

merken, voor het publiek gesloten op de dagen van volledige sluiting van het Benelux-

Bureau, te weten op 1 januari, op Paasmaandag, op 30 april, op 5 mei, op Hemelvaartsdag,

op Pinkstermaandag, op 23 juni, op 21 juli en op 25 en 26 december.

3. Indien het Benelux-Bureau en de nationale diensten tevens op andere dan de hiervoor

aangegeven tijden worden gesloten, wordt hiervan mededeling gedaan in het Benelux-

Merkenblad.

Artikel 10

1. Betaling van rechten of vergoedingen, vastgesteld in de artikelen 25, 33 en 52 van het

uitvoeringsreglement, voor bij het Benelux-Bureau of bij de nationale diensten verrichte

handelingen, kan op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden:

a) door overschrijving of storting op de postgirorekening of de bankrekening van het

Benelux-Bureau in het land waar deze handelingen worden verricht;

b) door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende

of zijn gemachtigde bij het Benelux-Bureau geopende lopende rekening, mits

het saldo daarvan toereikend is. De rekeninghouder ontvangt tenminste ieder kwartaal

een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het

saldo van zijn rekening;

c) door overhandiging van een cheque ten gunste van het Benelux-Bureau, mits deze

gedekt is.

2. Betaling van andere handelingen en diensten van het Benelux-Bureau geschiedt volgens

de bepalingen van het eerste lid.

3. Bij elke betaling dient duidelijk en volledig te worden aangegeven waarvoor deze

plaatsvindt met aanduiding, in voorkomend geval, van elke handeling.

4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 10 van het uitvoeringsreglement

moeten de betalingen, bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan elke handeling door het

Benelux-Bureau zijn ontvangen.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2004

Den Haag, 23 oktober 2003

De raad van bestuur,

R. Geurts,

Bestuurder

H.F.G. Geijzers,

Bestuurder

N. Decker,

Bestuurder


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl