wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle.

Gratis de volledige en complete tekst van Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle

Tekst van de Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle - Korte omschrijving: Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

http://www.boip.int/nl/pdf/oldregulations/designs/8toepassingsreglement.pdf

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VIII-1

Benelux-Regelgeving inzake

tekeningen of modellen1

VIII Toepassingsreglement bij de

Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of

modellen

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VIII-2

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake

tekeningen of modellen2

De raad van bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen,

Gezien het uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Benelux-verdrag

inzake tekeningen of modellen,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 4, tweede lid, van het op 25 oktober 1966 te Brussel

ondertekende Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen,

Besluit het toepassingsreglement van 20 december 2002 in te trekken en te vervangen door

onderhavig reglement:

Artikel 1

1. Het model van de formulieren (in formaat A4) bedoeld in artikel 1, derde lid, en artikel

3 van het uitvoeringsreglement, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is

aangegeven; de indiening van deze formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden.

2. De formulieren die, in afwijking van artikel 23 van het uitvoeringsreglement, niet

afkomstig zijn van het Benelux-Bureau of van de nationale diensten, zullen desalniettemin

aanvaard worden mits deze de overeenkomstige opschriften en de referentienummers

voorkomend op bedoelde formulieren overnemen.

3. De in artikel 15bis, tweede lid, van het uitvoeringsreglement bedoelde stukken,

bewijsstukken en bijlagen kunnen uitsluitend in .pdf-formaat worden ingediend. In het in

artikel 15bis, eerste lid, van het uitvoeringsreglement bedoelde geval kan de afbeelding

van de tekening of het model die op het formulier wordt geplaatst uitsluitend in de formaten

.jpg, .tif, .gif en .png worden ingediend. De raad van bestuur kan aanvullende formaten

aanwijzen.

Artikel 2

1. De fotografische afbeelding van het uiterlijk van het voortbrengsel, bedoeld in artikel

1, eerste lid, onder b, van het uitvoeringsreglement, dient een duidelijke originele contrastrijke

foto te zijn, afgedrukt op mat papier van rechthoekig formaat, waarbij het voortbrengsel

tegen een neutrale achtergrond is gefotografeerd.

2. De grafische afbeelding van het uiterlijk van het voortbrengsel, bedoeld in artikel 1,

eerste lid, onder b, van het uitvoeringsreglement, moet zijn een duidelijke reprografische

afdruk van de originele lijntekening van het uiterlijk van het voortbrengsel. De lijntekening

moet worden uitgevoerd met zwarte onuitwisbare inkt op papier van rechthoekig formaat.

3. Van de afbeeldingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, dient tenminste één een

totaalbeeld van het uiterlijk van het voortbrengsel te vertonen. Elke afbeelding mag slechts

één aanzicht bevatten en geen tekst, behalve korte aanduidingen betreffende de gezichtshoek

waaronder het voortbrengsel is afgebeeld. De breedte en de hoogte van de afbeelding

moeten minimaal vier centimeters bedragen en mogen de afmeting van respectievelijk zestien

en vierentwintig centimeters niet overschrijden.

4. Van elke afbeelding dienen drie exemplaren te worden overgelegd, waarvan er een

binnen de daartoe bestemde ruimte op het formulier, bedoeld in artikel 1, of op de daarbij

behorende bijlagen dient te worden geplaatst in de positie waarin publicatie wordt

gewenst.

5. Het Benelux-Bureau kan te allen tijde extra afbeeldingen vragen.

2. Datum van inwerkingtreding: 1 april 2004.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VIII-3

Artikel 3

1. Elk verzoek tot wijziging of aanvulling van de door het Benelux-Bureau gehouden

registers moet in tweevoud worden ingediend, behalve indien dit overeenkomstig artikel

15bis van het uitvoeringsreglement langs elektronische weg wordt verzonden.

2. Aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten te richten brieven of mededelingen

moeten in tweevoud worden ingediend, behalve indien deze per telefax of langs

elektronische weg worden verzonden.

Artikel 4

1. Het depot van een algemene volmacht geschiedt door indiening van een daartoe

strekkend verzoek, vergezeld van een gedateerde volmacht, ondertekend door de opdrachtgever,

alsmede van een afschrift daarvan.

2. Het afschrift wordt aan de gemachtigde teruggezonden voorzien van een stempel

houdende het inschrijvingsnummer.

3. Indien van een algemene volmacht gebruik wordt gemaakt, geschiedt de verwijzing

ernaar bij elke handeling hetzij door vermelding van het inschrijvingsnummer hetzij door

overlegging van een kopie ervan.

Artikel 5

1. Het Benelux-Bureau en de nationale diensten zijn, ten aanzien van de handelingen

welke de dagtekening van het Beneluxdepot bepalen, voor het publiek geopend van maandag

tot en met vrijdag van tien uur tot twaalf uur en van veertien uur tot zestien uur,

behalve op de hierna aangegeven dagen: 1 en 2 januari, de dag voor vastenavond, Paasmaandag,

30 april, 1 en 5 mei, Hemelvaartsdag, maandag en dinsdag na Pinksteren, 23

juni, 21 juli, 15 augustus, maandag van de Schobermesse, 1, 2, 11 en 15 november, 24, 25

en 26 december.

2. De nationale diensten zijn, ten aanzien van de raadpleging van het register van de

Beneluxdepots en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot ingeschreven Benelux-

tekeningen of modellen, voor het publiek gesloten op de dagen van volledige sluiting

van het Benelux-Bureau, te weten op 1 januari, op Paasmaandag, op 30 april, op 5 mei, op

Hemelvaartsdag, op Pinkstermaandag, op 23 juni, op 21 juli en op 25 en 26 december.

3. Indien het Benelux-Bureau en de nationale diensten tevens op andere dan de hiervoor

aangegeven tijden worden gesloten, wordt hiervan mededeling gedaan in het Benelux-

Tekeningen- of Modellenblad.

Artikel 6

Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het protocol houdende wijziging van het

uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van

20 januari 2004 in werking treedt.

Den Haag, 18 december 2003

De raad van bestuur,

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

VIII-4

L. Wuyts,

Bestuurder

K. Vijlbrief,

Bestuurder

S. Allegrezza,

Bestuurder


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl