wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen.

Gratis de volledige en complete tekst van Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen

Tekst van de Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen - Korte omschrijving: Bron: SIDN

https://www.sidn.nl/fileadmin/docs/PDF-files_NL/Toelichting%20op%20de%20Geschillenregeling%20voor%20.nl-domeinnamen.pdf

Toelichting op de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen

SIDN registreert .nl-domeinnamen op geautomatiseerde wijze. Er wordt daarbij niet gecontroleerd of

de domeinnaamhouder (houder) door een domeinnaam te registreren inbreuk maakt op de rechten

van iemand anders. De toekomstige houder dient wel te verklaren dat hij door de registratie geen

inbreuk zal maken.

Wordt er toch inbreuk op de rechten van iemand anders gemaakt, dan kan deze, indien partijen er

niet onderling uitkomen, naar de rechter stappen om de houder te dwingen de domeinnaam te

laten vervallen of over te dragen.

Sinds 29 januari 2003 bood SIDN als alternatief voor een procedure bij de rechter de mogelijkheid

om houders via een arbitrageprocedure aan te spreken. Als opvolger van deze arbitrageprocedure

geldt per 28 februari 2008 de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de geschillenregeling). De

geschillenregeling beoogt een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief te bieden voor een gang

naar de rechter. De geschillen worden beslecht door erkende onafhankelijke specialisten op het

gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. SIDN heeft geen inhoudelijke

bemoeienis met hun beslechting van de geschillen.

Met ingang van 01 oktober 2009 is aan de geschillenregeling een mediationproces verbonden. Dit

proces wordt uitgevoerd door SIDN. Dit proces, dat kan voorafgaan aan een eventuele beslissing

door een geschillenbeslechter, wordt uitgevoerd door SIDN.

De precieze voorwaarden voor het voeren van deze procedure vindt u in de geschillenregeling en

haar bijlagen. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Uitspraken onder de

geschillenregeling worden gepubliceerd op www.wipo.int. Daarnaast worden op www.domjur.nl

uitspraken onder de geschillenregeling en gerechtelijke uitspraken omtrent domeinnamen onder het

.nl-domein gepubliceerd.

1. Op welke domeinnamen is de geschillenregeling van toepassing?

De geschillenregeling is van toepassing op alle .nl-domeinnamen, in tegenstelling tot de voorgaande

arbitrageregeling. Deze was alleen toepasselijk op registraties van na 29 januari 2003 (te weten: de

datum van invoering van de arbitrageregeling) en op alle nadien van registrar verhuisde

domeinnamen en namen waarvan de houder is gewijzigd. Hier is destijds voor gekozen omdat het

gebruik van de arbitrageregeling feitelijk de mogelijkheid om naar de gewone rechter te gaan

uitsloot.

De geschillenregeling sluit een gang naar de rechter naast of in de plaats van de geschillenregeling

uitdrukkelijk niet uit. Een uitspraak van een bevoegde rechter heeft altijd voorrang boven een

uitspraak onder de geschillenregeling.

2. Wanneer kan van de geschillenregeling gebruik worden gemaakt?

De geschillenregeling is van toepassing wanneer:

- u van mening bent dat een bestaande .nl-domeinnaam identiek is met een naam waarop u

rechten kan doen gelden of indien zo’n naam of titel hiermee zodanig overeenstemt dat er

verwarring kan ontstaan. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om een in Nederland beschermd

merk, een handelsnaam, een persoonsnaam, een naam van een overheidsorgaan, een stichting

of een vereniging;

- vast komt te staan dat de huidige houder niet zelf een recht op de naam heeft of op een andere

manier een legitiem belang bij de domeinnaam heeft; en

- de houder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

Versie 4 maart 2010

Bijlage 1 Model-eis

Pagina 2 van 4

In de geschillenregeling zelf zijn voorbeelden vermeld die wijzen op een legitiem belang bij de

huidige houder of op kwader trouw.

3. Welke vorderingen kunnen worden ingesteld?

Onder de geschillenregeling kunt u alleen vorderen dat u zelf houder wordt van de domeinnaam in

plaats van de huidige houder.

De geschillenbeslechters zijn niet bevoegd uitspraken te doen over andere vorderingen.

4. Welke kosten zijn met de procedure gemoeid?

Wanneer de houder geen verweerschrift indient binnen de gestelde termijn of bij een niet

succesvolle mediation (zie punt 8 e.v.) dient de eiser de administratiekosten en het honorarium voor

de geschillenbeslechter te voldoen. De verschuldigde bedragen staan vermeld in bijlage 3 bij de

geschillenregeling. Daarbij komen nog eventuele kosten van diens juridische ondersteuning.

5. Moet de verliezer de kosten van de andere partij vergoeden?

De geschillenregeling kent geen kostenveroordeling en biedt geen mogelijkheid om de verliezende

partij te dwingen de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte kosten te vergoeden. Voor de

eiser betekent dit bijvoorbeeld dat ook al wordt een vordering toegewezen, dan nog blijven de door

eiser betaalde administratiekosten en het honorarium voor rekening van de eiser. Ditzelfde geldt

voor eventueel gemaakte kosten voor bijvoorbeeld ondersteuning door een juridisch adviseur.

6. Hoe stelt u uw vordering in?

Om een vordering in te stellen dient u gebruik te maken van de model-eis die u als bijlage 1 bij de

geschillenregeling vindt. De volledige ingevulde eis dient u vervolgens met de bijlagen per e-mail in

te dienen bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het instituut) volgens de door het instituut

op haar website (http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/nl/index.html) gepubliceerde praktische

richtlijnen.

Op dat moment bent u nog geen kosten verschuldigd.

7. Hoe verloopt de procedure verder?

Zodra de eis is ontvangen door het instituut stuurt zij de eiser hiervan een ontvangstbevestiging.

Het instituut zal na ontvangst van de eis controleren of deze aan alle gestelde vereisten (zie vraag 2)

van de geschillenregeling voldoet. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de eiser in de gelegenheid

gesteld om de gebreken te herstellen. Wanneer het instituut heeft vastgesteld dat de eis aan de

gestelde vereisten voldoet, dan zal zij de zaak aanvangen.

Het instituut zorgt er vervolgens voor dat de houder en SIDN een afschrift ontvangen van de eis van

de eiser. SIDN zal er op toezien dat de houder van de domeinnaam niet wijzigt of de domeinnaam

wordt opgeheven.

8. Hoe kan de houder verweer voeren?

Zodra aan de huidige houder het bericht is gestuurd dat de zaak aanhangig is gemaakt, heeft deze

twintig (20) kalenderdagen de tijd om een verweerschrift tegen de eis in te dienen. Dit

verweerschrift dient te zijn opgesteld conform het model-verweerschrift in bijlage 2 bij de

geschillenregeling. Het volledig ingevulde verweerschrift dient de huidige houder vervolgens met de

bijlagen per e-mail volgens de door het instituut op haar website gepubliceerde praktische richtlijnen

(http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/nl/index.html) in te dienen bij het instituut met kopie

aan de eiser.

Versie 4 maart 2010

Bijlage 1 Model-eis

Pagina 3 van 4

Nadat het verweerschrift is ontvangen door het instituut krijgen de houder en eiser een

ontvangstbevestiging.

9. Waarom wordt de houder aanbevolen verweer te voeren?

Er zijn drie redenen waarom het verstandig is een verweerschrift in te dienen. Ten eerste verschaft

het de eiser inzicht in uw motivatie om de domeinnaam te registreren, hetgeen een basis voor een

oplossing kan bieden. Ten tweede kunt u door het indienen van een verweerschrift gebruik maken

van de door SIDN aangeboden mediation, wat tot een vertrouwelijke en relatief snelle schikking van

het geschil kan leiden. Ten derde kunt u door een verweerschrift in te dienen uw kant van het

verhaal toelichten aan de mediator of nadien de geschillenbeslechter die, wanneer het geschil in die

fase belandt, een uitspraak zal doen en daarbij het door u gevoerde verweer betrekt.

10. Wat kunt u als houder in het verweer aangeven?

De eiser dient in de eis aan te tonen dat hij of zij 'rechten' heeft, dat de domeinnaam identiek, dan

wel verwarringwekkend overeenstemmend, is met deze rechten, dat de houder geen recht of

legitiem belang heeft bij de domeinnaam, en dat de houder de domeinnaam te kwader trouw heeft

geregistreerd of gebruikt. U kunt derhalve onderbouwd aanvoeren dat de eiser geen rechten heeft,

en/of dat de domeinnaam niet identiek, dan wel niet verwarringwekkend overeenstemmend, is met

deze rechten, en/of dat u een recht of een legitiem belang heeft bij de domeinnaam, en/of dat u de

domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. In de geschillenregeling zelf zijn

voorbeelden vermeld van de mogelijke bewijslevering door partijen in dit verband.

11. Wat gebeurt er nadat er verweer wordt gevoerd?

Wanneer een verweerschrift is ingediend wordt de zaak overgedragen aan SIDN, dat vervolgens het

mediationproces zal starten. Mediation houdt in dat een speciaal opgeleide mediator, in dit geval in

dienst van SIDN, met beide partijen contact opneemt om deze te helpen het geschil op te lossen.

Hieraan zijn voor de betrokken partijen geen kosten verbonden. Mediation is vertrouwelijk en

vrijwillig. Het mediationproces duurt normaal gesproken twee weken. Antwoorden op een aantal

veelgestelde vragen met betrekking tot het mediationproces vindt u op www.sidn.nl.

Wanneer partijen er niet in slagen het geschil door middel van mediation op te lossen, zal SIDN het

instituut, met kopie aan partijen, hierover informeren. Vanaf dat moment is de eiser verplicht binnen

tien (10) kalenderdagen een forfaitair bedrag aan het instituut te voldoen, waarna het instituut zal

overgaan tot de benoeming van een geschillenbeslechter, die een uitspraak zal wijzen. Een overzicht

van de door de eiser te betalen vergoeding vindt u in bijlage 3 bij de geschillenregeling.

12. Wat gebeurt er wanneer er geen verweer wordt gevoerd?

Indien de houder geen verweerschrift indient binnen de gestelde termijn zal het instituut de eiser

hiervan op de hoogte stellen en deze verzoeken de administratiekosten en het honorarium van de

geschillenbeslechter aan het instituut te voldoen. Na ontvangst van de betaling zal het instituut een

geschillenbeslechter benoemen die een uitspraak zal wijzen op basis van de eis. In dat geval is de

kans groot dat de vordering wordt toegewezen, tenzij de geschillenbeslechter van mening is dat de

vordering onrechtmatig of ongegrond is.

13. Wanneer is de uitspraak van de geschillenbeslechter?

De geschillenbeslechter zal er naar streven binnen veertien (14) kalenderdagen uitspraak te doen.

Binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen na de uitspraak wordt deze normaal gesproken door

het instituut toegestuurd aan alle partijen en aan SIDN.

14. Op basis waarvan doet de geschillenbeslechter uitspraak?

De geschillenbeslechter baseert zijn uitspraak op de documenten die door de partijen zijn ingediend

en toetst deze aan de voorwaarden van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter is bevoegd

Versie 4 maart 2010


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl