wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Reclasseringsregeling 1995.

Gratis de volledige en complete tekst van Reclasseringsregeling 1995


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Reclasseringsregeling 1995

Tekst van de Reclasseringsregeling 1995


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Reclasseringsregeling 1995 - Korte omschrijving: Bron: wetten.nl

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Reclasseringsregeling%201995

(Tekst geldend op: 23-08-2011)


Besluit van 15 december 1994, houdende nieuwe regels inzake de reclassering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 7 september 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 455985/94/6;

Gelet op de artikelen 14d , tweede lid, 16 en 22e van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 147, 177, tweede lid, en 310 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 19, eerste lid, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en artikel 15, eerste lid, van de Gratiewet;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (advies van 24 juni 1994, nr. SR 45/94);

De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1994, no. W03.94.0564);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 december 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 471960/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.†† Onze Minister: Onze Minister van Justitie;

b.†† reclasseringsinstelling: een erkende instelling als bedoeld in artikel 4;

c.†† penitentiaire inrichting: een gevangenis, huis van bewaring of inrichting voor de opvang van verslaafden;

d.†† taakstraf: de taakstraf, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, onder 3į, van het Wetboek van Strafrecht;

e.†† klachtencommissie: de commissie, bedoeld in artikel 29.

 

Artikel 2

1.†† De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van reclasseringswerkzaamheden berust bij ťťn of meer door Onze Minister erkende reclasseringsinstellingen.

2.†† Een reclasseringsinstelling neemt de bij en krachtens dit besluit gestelde regels in acht.

3.†† Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld:

a.†† ter zake van de prioriteiten die een reclasseringsinstelling bij haar werkzaamheden in acht neemt,

b.†† ter zake van de eisen die aan de uitvoering van de werkzaamheden kunnen worden gesteld,

c.†† ter zake van de informatie die een reclasseringsinstelling periodiek aan Onze Minister verstrekt aangaande de uitvoering van de werkzaamheden, en

d.†† ter bevordering van een goede uitvoering van reclasseringswerkzaamheden.

 

Artikel 3† [Vervallen per 01-01-2004]


Hoofdstuk 2. Degenen die reclasseringswerkzaamheden kunnen verrichten

Artikel 4

1.†† Reclasseringswerkzaamheden worden uitsluitend verricht door instellingen die zich blijkens hun statuten of reglementen ten doel of mede ten doel stellen, op bijzondere wijze of ten behoeve van ťťn of meer bijzondere categorieŽn van personen, reclasseringswerkzaamheden te verrichten en die daartoe door Onze Minister zijn erkend als reclasseringsinstelling.

2.†† De erkenning kan onder beperkingen worden verleend; aan de erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. De beperkingen en voorschriften kunnen na overleg met de betrokken instelling worden gewijzigd.

3.†† De erkenning kan worden geschorst of ingetrokken. Intrekking van de erkenning geschiedt niet eerder dan nadat dertien weken zijn verstreken na een waarschuwing, waarbij is vermeld welke maatregelen moeten worden genomen om de intrekking te voorkomen.

Artikel 5

1.†† In afwijking van artikel 4 kunnen onder verantwoordelijkheid van een reclasseringsinstelling bepaalde, door het bestuur van de reclasseringsinstelling vast te stellen, reclasseringswerkzaamheden worden verricht door:

a.†† instellingen van maatschappelijke dienstverlening en

b.†† personen die zich als vrijwilliger aanbieden.

 

2.†† De vaststelling van reclasseringswerkzaamheden die door een instelling van maatschappelijke dienstverlening kunnen worden verricht, behoeft de instemming van Onze Minister.

Artikel 6

1.†† Reclasseringswerkers zijn de door het bestuur van een reclasseringsinstelling als zodanig aangewezen personeelsleden van de reclasseringsinstelling.

2.†† Alvorens zijn werkzaamheden aan te vangen, legt de reclasseringswerker de eed of belofte af dat hij zijn taak overeenkomstig de gestelde voorschriften naar geweten zal vervullen.

3.†† Bij ministeriŽle regeling worden regels gesteld over de eisen voor aanwijzing als reclasseringswerker en ter uitvoering van het tweede lid.

Artikel 7

Reclasseringswerkers hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden vrije toegang:

a.†† tot degenen die zijn ingesloten in politiebureaus, voor zover de normale taakuitvoering van de politie dat redelijkerwijs toelaat, en

b.†† in penitentiaire inrichtingen, met inachtneming van de aldaar geldende huisregels.

 

Hoofdstuk 3. De reclasseringswerkzaamheden

Artikel 8

1.†† Onze Minister draagt er zorg voor dat in ieder arrondissement in ieder geval en zoveel mogelijk in onderlinge samenhang, de volgende reclasseringswerkzaamheden worden uitgevoerd:

a.†† het uit eigen beweging, in opdracht van de bevoegde autoriteiten of op verzoek van betrokkenen zelf verlenen van hulp en steun - rechtsbijstand uitgezonderd - aan personen die worden verdacht van of die zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit;

b.†† het doen van onderzoek naar zodanige personen, waaronder begrepen het opstellen van een indicatiestellingsadvies, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Interimbesluit forensische zorg, ten behoeve van de beslissingen die te hunnen aanzien moeten worden genomen over de vervolging, de berechting of de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen, en het geven van voorlichting daarover;

c.†† het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van de taakstraf en, voor zover daarvoor in aanmerking komend, van de uitvoering van andere rechterlijke beslissingen, waaronder begrepen het namens Onze Minister toeleiden naar forensische zorg als bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede volzin, ten aanzien van personen die worden verdacht van of die zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit, alsmede het houden van toezicht daarop en het verschaffen van inlichtingen daarover aan de bevoegde autoriteiten.

 

2.†† Een reclasseringsinstelling dient op verzoek of uit eigen beweging autoriteiten van advies omtrent onderwerpen die voor de reclassering van belang zijn.

Artikel 9

1.†† Voorlichtingsrapporten, waartoe met toepassing van de artikelen 147, 177, tweede lid, en 310 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 12 van de Gratiewet of artikel 19, eerste lid, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen opdracht is gegeven, worden aangevraagd bij en uitgebracht door een reclasseringsinstelling.

2.†† Een reclasseringsinstelling kan ook uit eigen beweging of op verzoek van anderen, onder wie de betrokkene, een voorlichtingsrapport als bedoeld in het eerste lid uitbrengen of doen uitbrengen.

Artikel 10

Nadat overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering bericht is ontvangen van het bevel tot inverzekeringstelling van een verdachte beslist een reclasseringsinstelling zo spoedig mogelijk:

a.†† of de verdachte door een reclasseringswerker wordt bezocht, en

b.†† of een rapport wordt uitgebracht als bedoeld in artikel 62, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, mede met het oog op alternatieven voor een eventuele voorlopige hechtenis.

 

Artikel 11

1.†† De directeur van een penitentiaire inrichting bericht een reclasseringsinstelling zo spoedig mogelijk omtrent de binnenkomst van een gedetineerde in de inrichting.

2.†† De directeur van een penitentiaire inrichting bericht een reclasseringsinstelling zo spoedig mogelijk maar tenminste vier weken van te voren omtrent de datum van ontslag van een gedetineerde, die bij zijn ontslag een werkelijke straftijd zal hebben ondergaan van meer dan drie maanden en die hetzij krachtens rechterlijk vonnis of voorwaardelijke gratie, hetzij op eigen verzoek hulp en steun van reclasseringswege dient te ontvangen. Gelijke verplichting geldt indien de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt uitgesteld of achterwege blijft krachtens rechterlijke beslissing.

Artikel 12

1.†† Een reclasseringsinstelling brengt, indien opdracht is gegeven tot het verlenen van hulp en steun terzake van de naleving van bijzondere voorwaarden, een rapport over de daarmee verband houdende bemoeiingen uit aan Onze Minister, de rechter of de officier van justitie.

2.†† Aan het rapport wordt door de reclasseringsinstelling een advies terzake toegevoegd, indien het rapport naar haar oordeel aanleiding zou kunnen geven tot een van de navolgende maatregelen:

a.†† het instellen van een vordering als bedoeld in artikel 14f of 14g van het Wetboek van Strafrecht;

b.†† het intrekken of wijzigen van het koninklijk besluit, waarbij onder voorwaarden gratie is verleend;

c.†† het intrekken van een voorwaardelijke beslissing door een vreemde staat, van welke de uitoefening van het toezicht op de naleving van voorwaarden is overgenomen.

 

Artikel 13

De in de hoofdstukken 14, 16 en 17 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden aan de reclassering opgedragen werkzaamheden worden door een reclasseringsinstelling verricht.

Artikel 14† [Vervallen per 01-02-2001]


Hoofdstuk 4. De subsidiŽring van de reclassering

ß 4.1. Algemeen

Artikel 15

1.†† Een reclasseringsinstelling ontvangt jaarlijks ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie een subsidie voor de reclasseringswerkzaamheden die door haar of onder haar verantwoordelijkheid worden verricht.

2.†† Een afzonderlijke subsidie kan worden verleend ten behoeve van de bouw, de inrichting en de uitbreiding van gebouwen ten dienste van de reclassering.

3.†† De verlening van subsidie geschiedt voor 1 januari van het subsidiejaar.

4.†† De vaststelling van subsidie geschiedt voor 1 september van het op het subsidiejaar volgende jaar.

ß 4.2. Subsidieverlening

Artikel 16

1.†† Voor 1 december van het tweede jaar voorafgaand aan het subsidiejaar nodigt Onze Minister de reclasseringsinstellingen uit tot het indienen van een voorlopige subsidieaanvraag.

2.†† Daarbij geeft hij zo mogelijk het bedrag aan dat volgens de meerjarenraming, voorkomend in de toelichting bij de begroting voor het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, beschikbaar zal zijn voor de reclassering in het subsidiejaar.

Artikel 17

1.†† Voor 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar dient de reclasseringsinstelling bij Onze Minister een voorlopige subsidieaanvraag in.

2.†† De voorlopige subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

a.†† een ontwerp-begroting van uitgaven en inkomsten voor het subsidiejaar en

b.†† een beleidsplan met de voorgenomen werkzaamheden voor de komende vier jaren, beginnend met het subsidiejaar.

 

Artikel 18

1.†† Voor 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar nodigt Onze Minister de reclasseringsinstellingen uit tot het indienen van een definitieve subsidieaanvraag.

2.†† Daarbij geeft hij aan in hoeverre wijziging is opgetreden of naar verwachting wijziging zal optreden in het voor de reclassering in het subsidiejaar beschikbare bedrag.

3.†† Onze Minister informeert de reclasseringsinstellingen zoveel mogelijk over wijzigingen als bedoeld in het tweede lid die zich daarna voordoen.

Artikel 19

1.†† Voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar dient de reclasseringsinstelling bij Onze Minister een definitieve subsidieaanvraag in.

2.†† De reclasseringsinstelling houdt daarbij rekening met de financiŽle ruimte zoals die door de wetgever is vastgesteld of naar verwachting zal worden vastgesteld.

3.†† De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

a.†† een definitieve begroting van uitgaven en inkomsten en

b.†† een activiteitenplan voor het subsidiejaar.

 

4.†† Het activiteitenplan, bedoeld in het derde lid, wordt afgestemd op de behoefte aan reclasseringswerkzaamheden binnen de diverse arrondissementen en de hofressorten.

Artikel 20

1.†† Voor de aanvang van het subsidiejaar neemt Onze Minister het besluit waarbij de subsidie voor het subsidiejaar wordt verleend, zo nodig onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

2.†† In het besluit wordt in ieder geval aangegeven welke categorieŽn van activiteiten in welke omvang en volgens welke berekeningswijze ten hoogste voor subsidiŽring in aanmerking zullen komen.

Artikel 21

1.†† De reclasseringsinstelling voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

2.†† De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren bewaard.

Artikel 22

1.†† Indien gedurende het subsidiejaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten doet de reclasseringsinstelling daarvan onverwijld mededeling aan Onze Minister, onder vermelding van de oorzaak van de verschillen.

2.†† De reclasseringsinstelling geeft Onze Minister zo spoedig mogelijk tevens kennis van omstandigheden die hetzij van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de subsidie, hetzij aanleiding kunnen geven tot een wijziging van de subsidieverlening.

Artikel 23

De reclasseringsinstelling kan Onze Minister verzoeken de subsidieverlening te wijzigen.

Artikel 24

1.†† Zolang de subsidie niet overeenkomstig artikel 27 is vastgesteld, kan Onze Minister de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de reclasseringsinstelling wijzigen indien:

a.†† de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

b.†† de reclasseringsinstelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorschriften;

c.†† de reclasseringsinstelling onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

d.†† de subsidieverlening anderszins onjuist was en de reclasseringsinstelling dit wist of behoorde te weten; of

e.†† een beroep wordt gedaan op de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 

2.†† De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 25

Zolang de subsidie niet overeenkomstig artikel 27 is vastgesteld, kan Onze Minister de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de reclasseringsinstelling wijzigen:

a.†† voor zover de subsidieverlening onjuist is; of

b.†† voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten.

 

ß 4.3. Subsidievaststelling

Artikel 26

1.†† Voor 1 juni van het op het subsidiejaar volgende jaar dient de reclasseringsinstelling bij Onze Minister de aanvraag in voor de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag.

2.†† De aanvraag gaat vergezeld van:

a.†† een jaarrekening,

b.†† een verslag van de in dat jaar verrichte activiteiten en

c.†† een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het verslag, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 27

Voor 1 september van het op het subsidiejaar volgende jaar stelt Onze Minister het definitieve subsidiebedrag vast.

Artikel 28

1.†† Onze Minister kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de reclasseringsinstelling wijzigen:

a.†† op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

b.†† indien de subsidievaststelling onjuist was en de reclasseringsinstelling dit wist of behoorde te weten;

c.†† indien de reclasseringsinstelling na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 

2.†† De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

3.†† De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de reclasseringsinstelling worden gewijzigd indien vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop zij is bekendgemaakt dan wel, in het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, sinds de dag waarop de handeling in strijd met de verplichting is verricht of de dag waarop aan de verplichting had moeten zijn voldaan.

Hoofdstuk 5. Klachtenregeling

Artikel 29

1.†† Er is een commissie, belast met de behandeling van klachten over het uitvoeren of nalaten van reclasseringswerkzaamheden.

2.†† De klachtencommissie bestaat uit een oneven aantal leden, die worden benoemd door Onze Minister. Bestuursleden en werknemers van de reclasseringsinstellingen kunnen geen lid van de klachtencommissie zijn.

3.†† De klachtencommissie houdt zitting in elk van de ressorten van de gerechtshoven, volgens regels door de commissie te stellen bij reglement van orde.

4.†† Onze Minister voorziet in het secretariaat van de klachtencommissie.

Artikel 30

1.†† Degene ten aanzien van wie reclasseringswerkzaamheden zijn verricht of ten onrechte zijn nagelaten, kan bij de klachtencommissie een klacht indienen over het uitvoeren of nalaten van reclasseringswerkzaamheden.

2.†† De klacht wordt ingediend binnen zes weken na de dag waarop de klager kennis heeft gekregen van het handelen of nalaten waarover hij zich wenst te beklagen.

3.†† Een na afloop van de termijn ingediende klacht wordt toch in behandeling genomen, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de klager in verzuim is geweest.

Artikel 31

1.†† Door of namens de klachtencommissie worden de klager en degene tegen wie de klacht zich richt, gehoord.

2.†† Van het horen kan worden afgezien indien de klachtencommissie aanstonds van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

3.†† Door of namens de klachtencommissie kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij instellingen en personen die reclasseringswerkzaamheden verrichten.

Artikel 32

1.†† De klachtencommissie kan trachten te bemiddelen tussen de klager en degene tegen wie de klacht zich richt.

2.†† Naar aanleiding van een klacht kan de klachtencommissie een aanbeveling doen aan degene tot wie de klacht zich richt of tot een andere instelling of persoon. De aanbeveling wordt openbaar gemaakt.

3.†† De klachtencommissie bericht de klager zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van de klacht over de afdoening daarvan.

4.†† De klachtencommissie brengt jaarlijks een openbaar verslag uit over haar werkzaamheden.

Hoofdstuk 6. Toezicht

Artikel 33

1.†† Onze Minister wijst de ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

2.†† Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren een door Onze Minister uitgegeven legitimatiebewijs bij zich, dat zij desgevraagd aanstonds tonen.

Artikel 34

1.†† De toezichthoudende ambtenaren hebben voor de uitoefening van hun taak vrije toegang tot de vestigingsplaatsen van de reclasseringsinstellingen. Een woning betreden zij niet zonder toestemming van de bewoner.

2.†† Zij zijn bevoegd zich te doen vergezellen door daartoe door hen aangewezen personen.

3.†† De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en van de gegevens en bescheiden kopieŽn te maken en deze voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een schriftelijk bewijs.

Artikel 35

De reclasseringsinstellingen en de daarbij werkzame medewerkers zijn verplicht aan de toezichthoudende ambtenaren de inlichtingen en de medewerking te verschaffen die deze redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Artikel 36

De toezichthouders maken van hun bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 37

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 38

1.†† Indien een instelling erkend is op grond van artikel 4, eerste lid, van dit besluit, zoals dit luidde voordat het ingevolge het besluit van 4 december 2003 tot wijziging van de Reclasseringsregeling 1995 in verband met de reorganisatie van de reclassering (Stb. 511) werd gewijzigd, geldt deze erkenning als erkenning op grond van artikel 4, eerste lid.

2.†† In afwijking van de artikelen 26 tot en met 28 geschiedt de vaststelling van de subsidie voor het subsidiejaar 2003 op de voet van dit besluit, zoals dit luidde voordat het ingevolge het besluit van 4 december 2003 tot wijziging van de Reclasseringsregeling 1995 in verband met de reorganisatie van de reclassering (Stb. 511) werd gewijzigd.

3.†† In afwijking van artikel 19, eerste lid, en artikel 20, eerste lid, dient de reclasseringsinstelling de subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2004 uiterlijk op 1 januari 2004 in en neemt Onze Minister voor 1 februari 2004 het besluit waarbij de subsidie voor het subsidiejaar 2004 wordt verleend.

4.†† De benoeming tot lid van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van dit besluit, zoals dit luidde voordat het ingevolge het besluit van 4 december 2003 tot wijziging van de Reclasseringsregeling 1995 in verband met de reorganisatie van de reclassering (Stb. 511) werd gewijzigd, geldt als benoeming door Onze Minister als bedoeld in artikel 29, tweede lid.

5.†† Bij ministeriŽle regeling kunnen nadere overgangsregels worden gesteld.

Artikel 39

†[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 40

Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit besluit.

Artikel 41

De Reclasseringsregeling 1986 wordt ingetrokken.

Artikel 42

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 43

Dit besluit wordt aangehaald als Reclasseringsregeling 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 15 december 1994

Beatrix

†De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

Uitgegeven de tweeŽntwintigste december 1994

 

†De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl