wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom.

Gratis de volledige en complete tekst van Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom

Tekst van de Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom - Korte omschrijving: Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

http://www.boip.int/nl/pdf/regulations/protocolvoorrechten.pdf

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN

VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE

INTELLECTUELE EIGENDOM

(MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

2

De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven aan artikel 1.6, eerste lid, van

het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) dat

bepaalt dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een protocol zullen sluiten waarin de voorrechten

en immuniteiten worden vastgelegd welke nodig zijn voor de uitoefening van de taken en het

bereiken van de doelstellingen van de Organisatie;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

1. In de zin van dit Protocol wordt onder officiŽle werkzaamheden van de Organisatie die

werkzaamheden verstaan welke strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taak

zoals die is vastgesteld in artikel 1.3 van het Verdrag.

2. De in dit Protocol aan vertegenwoordigers van de Hoge Verdragsluitende Partijen, aan hun

plaatsvervangers, hun raadgevers of deskundigen, aan de Directeur-generaal, de

personeelsleden van de Organisatie en aan de deskundigen die namens de Organisatie een

functie uitoefenen of voor haar een zending uitvoeren, toegekende voorrechten en

immuniteiten zijn niet bedoeld om de betrokkenen tot persoonlijk voordeel te strekken. Zij

beogen uitsluitend het onbelemmerd functioneren van de Organisatie onder alle

omstandigheden, alsmede de volledige onafhankelijkheid van de betrokkenen.

3. In dit Protocol wordt verstaan onder:

Ė "kantoorruimten van de organisatie": het terrein en de gebouwen in gebruik van de

Organisatie voor de uitoefening van haar officiŽle taken;

Ė "archieven": alle dossiers, correspondentie, documenten, manuscripten, computer- en

mediagegevens, foto's, films, video- en geluidsopnamen die de Organisatie of haar

personeel in het kader van de taakuitoefening bezit of onder zich heeft;

Ė "gastland": land waar het hoofdkantoor of een bijkantoor van de Organisatie is gevestigd.

Artikel 2

1. De kantoorruimten van de Organisatie alsmede haar archieven en documenten die haar

toebehoren of die zij onder zich houdt, zijn onschendbaar.

2. De autoriteiten van de Hoge Verdragsluitende Partijen op het grondgebied waarvan de

Organisatie haar kantoorruimten heeft, kunnen deze ruimten slechts betreden met

toestemming van de Directeur-generaal. Deze toestemming wordt geacht te zijn verkregen

bij brand of bij enig ander ongeval waarbij onmiddellijk maatregelen ter bescherming dienen

te worden genomen.

3. Het betekenen ten kantore van de Organisatie van processtukken welke betrekking hebben

op een tegen de Organisatie gerichte rechtsvordering, vormt geen inbreuk op de

onschendbaarheid.

3

Artikel 3

1. In het kader van haar officiŽle werkzaamheden geniet de Organisatie immuniteit van

rechtsmacht en van executie behoudens:

a) voor zover de Organisatie in een bijzonder geval uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van

deze immuniteit;

b) met betrekking tot een door derden ingediende rechtsvordering betreffende personen of

goederen, voor zover die rechtsvordering niet rechtstreeks samenhangt met het officiŽle

functioneren van de Organisatie;

c) met betrekking tot een door derden ingediende rechtsvordering betreffende schade

veroorzaakt door een motorvoertuig dat toebehoort aan de Organisatie of namens deze

wordt gebruikt, of in geval van een met voormeld voertuig begane verkeersovertreding.

2. Activa, fondsen en tegoeden van de Organisatie, ongeacht waar deze zich bevinden op het

grondgebied van de Hoge Verdragsluitende Partijen, zijn vrij van vordering, inbeslagneming,

onteigening en beslaglegging.

3. Activa, fondsen en tegoeden van de Organisatie zijn eveneens vrij van elke vorm van

administratieve of gerechtelijke dwang, behalve voor zover deze tijdelijk geboden zou zijn in

verband met het voorkomen van ongevallen waarbij motorvoertuigen zijn betrokken, die

toebehoren aan de Organisatie of namens deze worden gebruikt, en het instellen van een

onderzoek naar de toedracht van die ongevallen.

Artikel 4

1. Met betrekking tot officiŽle berichtgeving en het overbrengen van al haar documenten geniet

de Organisatie in elke Hoge Verdragsluitende Partij de meest gunstige behandeling, die

deze Hoge Verdragsluitende Partij elke andere internationale organisatie doet genieten.

2. Er wordt geen censuur uitgeoefend op de officiŽle berichtgeving van de Organisatie,

ongeacht de middelen waarmee bedoelde berichtgeving geschiedt.

Artikel 5

1. Binnen het kader van haar officiŽle werkzaamheden zijn de Organisatie, haar eigendommen,

bezittingen en inkomsten vrijgesteld van alle directe belastingen.

2. Wanneer de Organisatie voor het verrichten van haar officiŽle werkzaamheden belangrijke

aankopen doet van goederen of diensten, in de prijs waarvan belastingen zijn begrepen,

worden door de Hoge Verdragsluitende Partijen zo mogelijk, en onverminderd de toepassing

van de Gemeenschappelijke verordeningen en richtlijnen, passende maatregelen genomen

om het met deze belastingen gemoeide bedrag terug te betalen of vooraf een vrijstelling te

verlenen.

3. Geen vrijstelling wordt verleend van belastingen en heffingen die in feite een vergoeding zijn

voor diensten van openbaar nut.

4. Goederen of diensten ten aanzien waarvan vrijstelling van belastingen is verleend als

bedoeld in het eerste of tweede lid, mogen uitsluitend aan de vrijgestelde bestemming

worden onttrokken overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door het gastland van het

hoofdkantoor of van een bijkantoor van de Organisatie ten behoeve waarvan de vrijstelling

werd verleend.

4

Artikel 6

De vertegenwoordigers van de Hoge Verdragsluitende Partijen, hun plaatsvervangers, hun

raadgevers of deskundigen genieten, bij de vergaderingen van de Raad van Bestuur of ieder

orgaan dat door deze Raad is ingesteld alsmede op hun reizen naar de plaats van samenkomst

en terug, de volgende voorrechten en immuniteiten:

a) immuniteit van arrestatie en gevangenhouding, alsmede inbeslagneming van hun

persoonlijke bagage, behalve wanneer zij op heterdaad betrapt worden;

b) vrijstelling van rechtsvervolging, ook na beŽindiging van hun missie, met betrekking tot

handelingen, waaronder begrepen gesproken en geschreven woorden, door hen in de

uitoefening van hun functie verricht; deze vrijstelling geldt evenwel niet in geval van een

door een van de hierboven bedoelde personen begane verkeersovertreding of in geval

van schade veroorzaakt door een motorvoertuig dat hem toebehoort of dat door hem

wordt bestuurd;

c) onschendbaarheid van al hun officiŽle papieren en documenten;

d) het recht codes te gebruiken en documenten of correspondentie te ontvangen per

speciale koerier of in een verzegelde tas;

e) vrijstelling voor henzelf, hun samenwonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en

inwonende kinderen ten laste van alle maatregelen die de binnenkomst van

vreemdelingen beperken alsmede van de aan de registratie van vreemdelingen

verbonden formaliteiten.

Artikel 7

De Directeur-generaal en de personeelsleden van de Organisatie:

a) genieten immuniteit van rechtsmacht voor handelingen verricht in de uitoefening van hun

functie, met inbegrip van hetgeen zij hebben gezegd of geschreven, ook nadat zij niet

langer hun functie uitoefenen; deze immuniteit geldt niet in geval van een door de

Directeur-generaal of een personeelslid van de Organisatie begane verkeersovertreding,

of in geval van schade veroorzaakt door een motorvoertuig dat hen toebehoort of dat

door hen wordt bestuurd;

b) zijn vrijgesteld van elke verplichting inzake militaire dienstplicht;

c) genieten onschendbaarheid van al hun officiŽle papieren en documenten;

d) genieten voor henzelf, hun samenwonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en

inwonende kinderen ten laste van dezelfde uitzonderingen op de maatregelen inzake

inreisbeperkingen en registratie van vreemdelingen, als deze die gewoonlijk worden

toegekend aan personeelsleden van internationale organisaties;

e) ontvangen voor henzelf, hun samenwonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner

en inwonende kinderen ten laste in tijden van internationale crisis dezelfde

repatriŽringfaciliteiten als personen die met een diplomatieke zending zijn belast.

Artikel 8

1. Naast de in artikel 7 vastgelegde voorrechten en immuniteiten geniet de Directeur-generaal

de voorrechten en immuniteiten die zijn toegekend aan een diplomatiek ambtenaar

ingevolge het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer.

2. De immuniteit van rechtsmacht geldt niet met betrekking tot civiele vorderingen die

voortvloeien uit door de Directeur-generaal in de privť-sfeer veroorzaakte schade dan wel uit

door hem in de privť-sfeer afgesloten contracten.

3. Niettegenstaande het eerste lid zijn voor de toepassing van de belastingen naar het inkomen

en naar het vermogen de inkomsten en vermogensbestanddelen van de Directeur-generaal

belastbaar in de Staat waarvan hij geacht wordt inwoner te zijn in overeenstemming met de

bepalingen van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

5

Artikel 9

Deskundigen die namens de Organisatie een functie uitoefenen of voor haar een zending

uitvoeren genieten, ook tijdens de reizen die zij in de uitoefening van hun functie maken of

tijdens deze zendingen, van de hierna vermelde voorrechten en immuniteiten, voor zover deze

noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie:

a) immuniteit van rechtsmacht voor handelingen verricht in de uitoefening van hun functie,

met inbegrip van hetgeen zij hebben gezegd of geschreven; deze immuniteit geldt niet in

geval van een door een deskundige begane verkeersovertreding, of in geval van schade

veroorzaakt door een motorvoertuig dat hem toebehoort of dat door hem wordt bestuurd;

de deskundigen blijven van deze immuniteit genieten na het beŽindigen van hun functie

bij de Organisatie;

b) onschendbaarheid van al hun officiŽle papieren en documenten.

Artikel 10

1. De Hoge Verdragsluitende Partijen zijn niet verplicht de in artikelen 6, 7b) en 8 bedoelde

voorrechten en immuniteiten toe te kennen aan:

a) hun eigen onderdanen;

b) personen die bij het begin van hun werkzaamheden bij de Organisatie duurzaam verblijf

houden op hun grondgebied en niet behoren tot het personeel van een rechtsvoorganger

van de Organisatie.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder duurzaam verblijf verstaan een voorafgaand

verblijf op het grondgebied van een der Hoge Verdragsluitende Partijen, gedurende een

minimale periode zoals voorzien krachtens de in deze Hoge Verdragsluitende Partij

geldende bepalingen, met uitzondering van de jaren in dienstverband bij een internationale

organisatie of bij een buitenlandse zending.

Artikel 11

1. De Directeur-generaal heeft de plicht de immuniteit van de personeelsleden bedoeld in

artikel 7 evenals van de deskundigen bedoeld in artikel 9 op te heffen indien hij van oordeel

is dat deze immuniteit aan de loop van het recht in de weg staat en indien het mogelijk is van

deze immuniteit afstand te doen zonder de belangen van de Organisatie in gevaar te

brengen.

2. De Raad van Bestuur kan op dezelfde gronden de aan de Directeur-generaal toegekende

immuniteiten, bedoeld in artikel 8, opheffen.

3. Elke Hoge Verdragsluitende Partij heeft de plicht de immuniteit op te heffen van haar

vertegenwoordigers alsmede van haar plaatsvervangers, raadgevers of deskundigen,

bedoeld in artikel 6, telkens wanneer, naar het oordeel van de betreffende Staat, de

immuniteit aan de loop van het recht in de weg zou staan, en er afstand van kan worden

gedaan zonder de doeleinden waarvoor zij was toegekend in gevaar te brengen.

Artikel 12

Elke Hoge Verdragsluitende Partij behoudt zich het recht voor alle voorzorgen te treffen die

nodig zijn in het belang van haar veiligheid.

6

Artikel 13

De Organisatie werkt voortdurend samen met de bevoegde autoriteiten van de Hoge

Verdragsluitende Partijen ter bevordering van een goede rechtsbedeling, ter verzekering van de

naleving van politievoorschriften en van voorschriften met betrekking tot de volksgezondheid, de

arbeidsinspectie, of andere soortgelijke nationale wetten, alsmede ter voorkoming van misbruik

van de in dit Protocol bedoelde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten.

Artikel 14

1. Elk geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen of tussen de Organisatie en een

of meer Verdragsluitende Partijen over de uitlegging of de toepassing van dit Protocol wordt

geregeld door overleg, onderhandeling of elk ander overeengekomen middel.

2. Indien het geschil niet overeenkomstig het eerste lid van dit artikel geregeld is binnen de drie

maanden die volgen op het schriftelijke verzoek dienaangaande vanwege ťťn van de

partijen in het geschil, wordt het, op verzoek van ťťn der beide partijen, voorgelegd aan een

scheidsgerecht overeenkomstig de procedure uiteengezet in lid drie tot zes van dit artikel.

3. Het scheidsgerecht bestaat uit drie leden: elke partij in het geschil wijst ťťn lid aan en het

derde lid, dat het scheidsgerecht voorzit, wordt gekozen door de beide andere leden. Indien

ťťn der beide partijen in het geschil zijn lid van het scheidsgerecht niet heeft aangewezen

binnen de twee maanden die volgen op de aanwijzing van het andere lid door de andere

partij, kan deze laatste de President van het Internationaal Gerechtshof verzoeken over te

gaan tot deze aanwijzing. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de eerste twee leden

over de keuze van de voorzitter van het scheidsgerecht binnen de twee maanden na hun

aanwijzing, kan ťťn der beide partijen de President van het Internationaal Gerechtshof

verzoeken hem aan te wijzen.

4. Tenzij de partijen in het geschil er anders over beslissen, legt het scheidsgerecht zijn eigen

procedure vast. De kosten worden gedragen door de partijen in het geschil, op de wijze

bepaald door het scheidsgerecht.

5. Het scheidsgerecht, dat bij meerderheid beslist, baseert zich voor zijn uitspraak over het

geschil op de bepalingen van dit Protocol en op de regelen van het internationaal recht die

van toepassing zijn. Zijn beslissing is definitief en bindend voor de partijen.

6. De beslissing van het scheidsgerecht wordt ter kennis gebracht van de partijen in het geschil

en van de Directeur-generaal van de Organisatie.

___________________________


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl