wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996.

Gratis de volledige en complete tekst van Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996

Tekst van de Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996 - Geldig op 0000-00-00
Korte omschrijving: Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7

augustus 1996

V-1

Benelux-Regelgeving inzake

tekeningen of modellen1

V Memorie van toelichting bij het Protocol

houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet

inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7

augustus 1996

V-2

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging

van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of

modellen van 7 augustus 1996

III. Inleiding

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994),

en een verordening van de Europese Unie inzake de bestrijding van de piraterij (22 december

1994, (EG) Nr. 3295/94) nopen tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake

tekeningen of modellen (BTMW).

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie heeft als doelstelling de

wereldhandel te stimuleren. Onderdeel van dit verdrag is het Verdrag ter bescherming van

intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van handel in nagemaakte goederen, het

TRIP's verdrag (ANNEX 1C). Doelstelling van het TRIP's verdrag is het creŽren van een

minimumniveau van bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom in de bij het

Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie aangesloten landen. Voor de

Beneluxwetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom heeft het TRIP's verdrag

geen ingrijpende consequenties. Het niveau van bescherming staat in de Beneluxlanden op

een zodanig niveau dat aan bijna alle minimumvereisten reeds wordt voldaan.

Naast de aanpassing aan het TRIP's verdrag strekt deze wijziging van de BTMW tot aanpassing

aan verordening (EG) Nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling

van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en

de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen of door piraterij verkregen

goederen te verbieden (hierna: piraterijverordening). Deze verordening schept voor

de douane de mogelijkheid om goederen bestemd voor het vrije verkeer, voor invoer, uitvoer,

wederuitvoer, of goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, vast te

houden. Daarnaast geeft de verordening aan welke maatregelen de bevoegde autoriteiten

dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van nagemaakte of door piraterij

verkregen goederen.

In het verleden kon tegen goederen die onder een schorsingsregeling waren geplaatst niet

worden opgetreden, omdat ten aanzien van deze goederen geen bevoegdheden bestonden.

Door de piraterijverordening verandert deze situatie. De douane kan verdachte goederen

vasthouden, waarna de rechthebbende de mogelijkheid heeft beslag te laten leggen op deze

goederen. Via een gerechtelijke procedure kan de rechthebbende vervolgens de namaak

vast laten stellen. De burgerlijke rechter kan echter pas namaak vaststellen en vervolgens

maatregelen uitvaardigen als de goederen die zich onder een schorsingsregeling bevinden

inbreukmakend zijn in de zin van de BTMW. Om dit mogelijk te maken is aan artikel 14

BTMW een nieuw onderdeel toegevoegd.

IV. De wijzigingen

Het TRIP's verdrag noopt op slechts ťťn punt tot wijziging van de BTMW. De kring van

personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang moet

worden uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt

uit artikel 1, derde lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het TRIP's verdrag.

In de nu geldende BTMW is de kring van personen beperkt tot onderdanen van landen die

zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs. De verplichting uit het TRIP's verdrag noopt

tot aanpassing van de artikelen 3 en 8, onderdeel 4, in de BTMW die verwijzen naar het

recht van voorrang gegrond op het Verdrag van Parijs.

De aanpassing aan de piraterijverordening vergt een wijziging van de inhoud van het recht

in de BTMW. Artikel 1, tweede lid, van de piraterijverordening bepaalt dat op grond van

communautaire of nationale wetgeving vastgesteld dient te worden of er sprake is van

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7

augustus 1996

V-3

inbreuk. Tegen welke handelingen met inbreukmakende goederen de rechthebbende zich

kan verzetten staat in artikel 2 van de piraterijverordening.

Invoer en het in het vrije verkeer brengen van door piraterij verkregen goederen zijn handelingen

die op grond van artikel 14 onder 1, BTMW reeds inbreukmakend zijn in de

Beneluxlanden. Volgens de verordening dient de rechthebbende zich ook te kunnen verzetten

tegen de uitvoer en wederuitvoer van door piraterij verkregen goederen. Daar

wederuitvoer wordt beschouwd als een bijzondere vorm van uitvoer, is in artikel 14, onder

1, BTMW volstaan met de toevoeging van uitvoer aan het lijstje van handelingen. Naast de

handelingen invoer, uitvoer, wederuitvoer en het in het vrije verkeer brengen van door

piraterij verkregen goederen noemt de verordening ook de mogelijkheid op te treden tegen

door piraterij verkregen goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Plaatsing

onder een schorsingsregeling van door piraterij verkregen goederen werd in de

BTMW niet als inbreukmakend aangemerkt. Een nieuw onderdeel 2 van artikel 14 BTMW

maakt het mogelijk dat actie kan worden ondernomen tegen door piraterij verkregen goederen

die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Voor hetgeen moet worden verstaan

onder een schorsingsregeling verwijst de piraterijverordening in artikel 1, eerste lid, onder

a) naar artikel 84, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12

oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Pb EG nr. L 302,

19.10.1992, blz. 1). Voorbeelden van schorsingsregelingen zijn extern douanevervoer,

actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht en tijdelijke invoer. In artikel 1,

tweede lid, onder b), van de piraterijverordening is gedefinieerd welke goederen voor het

modelrecht als door piraterij verkregen beschouwd moeten worden. Dit zijn goederen die

kopieŽn zijn of kopieŽn bevatten van het model dat zonder toestemming van de houder van

het modelrecht of van een door de houder in het productieland gemachtigd persoon, zijn

vervaardigd.

De verordening vereist krachtens artikel 11 dat de lid-staten strafrechtelijke sancties vaststellen

op de namaak van onder andere tekeningen en modellen. Artikel 16 van de BTMW

vormt geen belemmering voor het vaststellen van sancties op de namaak van tekeningen

en modellen. Uit de tekst van artikel 16 volgt immers alleen dat geschillen die zijn gegrond

op de BTMW een uitspraak van de burgerlijke rechter behoeven. Het staat de Beneluxlanden

derhalve vrij sancties tegen de namaak van tekeningen of modellen op te nemen in hun

nationale strafrecht.

Ter uitvoering van artikel I, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut

van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke

rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van

genoemd verdrag.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7

augustus 1996

V-4


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiele website van de overheid: Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl