wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945).

Gratis de volledige en complete tekst van Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)

Tekst van de Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945) - Korte omschrijving: Bron: wetten.nl

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

(Tekst geldend op: 11-08-2011)


Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Sociale Zaken van 5 September 1945, nį. 4600, afdeeling Arbeid II;

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, in afwachting van het tot stand komen van een nadere wettelijke regeling, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (Staatsblad 1944, nį. E 52), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 29 December 1944 (Staatsblad nį. E 157), te herzien en opnieuw vast te stellen;

Den Raad van State gehoord (advies van 25 September 1945, nį. 16);

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 2 October 1945, nį. 4827, afdeeling Arbeid II;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vast te stellen de navolgende bepalingen

Eerste titel Algemene Bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.†† Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b.†† werknemer:

1¬į.†††††† de werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

2¬į.†††††† degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen verricht of hij zich door meer dan twee andere personen, niet zijnde zijn echtgenoot of geregistreerde partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwanten of pleegkinderen, laat bijstaan of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is;

c.†† werkgever:

1¬į.†††††† de werkgever, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

2¬į.†††††† de natuurlijke of rechtspersoon, voor wie de onder b sub 2į. genoemde arbeid wordt verricht;

d.†† arbeidsverhouding: de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer;

e.†† loon: de vergoeding van de werkgever aan de werknemer ter zake van de arbeid;

f.†† dringende reden voor de werkgever: daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, welke ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsverhouding te laten voortduren;

g.†† Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Artikel 2

1.†† Dit besluit is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van:

a.†† werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam;

b.†† onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon;

c.†† personen, die een geestelijk ambt bekleden;

d.†† de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat;

 

2.†† Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel d, wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.

3.†† Onze Minister kan voorts bepalen, dat dit besluit of sommige artikelen van dit besluit niet van toepassing zijn op de arbeidsverhouding van door hem aangewezen werknemers of groepen van werknemers.

Artikel 3

Voor zover in dit besluit wordt afgeweken van bestaande wetten en verordeningen, daaronder begrepen de afdelingen 1 tot en met 9 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsgeschillenwet 1923, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, is dit besluit van kracht, zolang een nadere wettelijke regeling niet tot stand is gekomen.

Tweede titel Van het aangaan en het beŽindigen der arbeidsverhouding en daarmede verband houdende onderwerpen

Artikel 4† [Vervallen per 01-01-1991]


Artikel 5† [Vervallen per 20-10-1960]


Artikel 6

1.†† De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2.†† De werkgever behoeft deze toestemming niet:

a.†† indien de opzegging onverwijld geschiedt om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de werknemer ;

b.†† tijdens de proeftijd;

c.†† indien de opzegging geschiedt ten gevolge van faillissement van de werkgever of toepassing ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

 

3.†† Bij ministeriŽle regeling worden regels gesteld met betrekking tot de toestemming als bedoeld in het eerste lid.

4.†† Alvorens een beslissing inzake het verlenen van toestemming krachtens het eerste lid wordt genomen, hoort het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vertegenwoordigers van de in aanmerking komende organisaties van werkgevers en werknemers, behoudens in bij ministeriŽle regeling bepaalde gevallen.

5.†† Onze Minister kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanwijzingen geven met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming als bedoeld in het eerste lid. Hij treedt daarbij niet in de besluitvorming in individuele gevallen.

6.†† Bij ministeriŽle regeling kunnen voorzieningen worden getroffen voor het geval het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zijn uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt.

7.†† Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt aan Onze Minister verslag uit over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van de toestemming is uitgeoefend. Bij ministeriŽle regeling worden hieromtrent nadere regels gesteld.

8.†† Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is verplicht aan Onze Minister desgevraagd binnen een daartoe gestelde termijn en op de aangegeven wijze kosteloos alle opgaven te verstrekken betreffende de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van de toestemming is uitgeoefend.

9.†† Van het eerste lid kan bij ministeriŽle regeling voor bepaalde werknemers of groepen van werknemers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing of vrijstelling worden verleend.

10. Tegen beslissingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen inzake het verlenen van toestemming op grond van het eerste lid staat geen beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Artikel 7† [Vervallen per 01-01-1991]


Artikel 8

1.†† Het is de werkgever verboden de werktijd van de werknemer op minder dan 48 uur per week te stellen of gesteld te houden.

2.†† Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:

a.†† ten aanzien van die werknemers, voor wier werkzaamheden de normale werktijd vůůr 10 mei 1940 op een geringer aantal uren per week placht te zijn vastgesteld, zoals voor steenhouwers, kantoorbedienden, avondboekhouders, schoonmaaksters, stokers van centrale verwarmingen en dergelijke personen, mits hun loon als gevolg der werktijdverkorting niet daalt beneden het gebruikelijke bedrag;

b.†† ten aanzien van die werknemers, wier week- of maandloon op een vast bedrag is vastgesteld en niet daaronder daalt bij de werktijdverkorting;

c.†† voor de tijd, gedurende welke een door Onze Minister goedgekeurde wachtgeldregeling, als bedoeld in artikel 10, van kracht is, ten aanzien van de onder die wachtgeldregeling vallende werknemers.

 

3.†† Van het bepaalde in het eerste lid kan voorts door of vanwege Onze Minister voor bepaalde werknemers of groepen van werknemers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing worden verleend.

Artikel 9

1.†† Een opzegging zonder de op grond van artikel 6 vereiste toestemming is vernietigbaar.

2.†† Handelingen in strijd met artikel 8, eerste lid, zijn vernietigbaar.

3.†† De werknemer kan gedurende zes maanden een beroep op deze vernietigingsgrond doen.

Artikel 10

1.†† De werkgever, die ten gevolge van tijdelijke stilstand van of slapte in de onderneming niet voldoende werkgelegenheid voor zijn werknemers heeft, kan een wachtgeldregeling voor hen treffen. Deze wachtgeldregeling behoeft de toestemming van Onze Minister. In de kosten van de wachtgeldregeling kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden van Overheidswege een tegemoetkoming worden verleend.

2.†† Ter uitvoering van het bepaalde in het vorige lid worden door Onze Minister nadere bepalingen vastgesteld.

Derde titel Van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden

Artikel 11† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 12† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 13† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 14† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 15† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 16† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 17† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 18† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 19† [Vervallen per 20-04-1970]


Artikel 20† [Vervallen per 20-04-1970]


Vierde titel Strafbepalingen

Artikel 21† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 22† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 23† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 24† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 25† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 26† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 27† [Vervallen per 01-01-1999]


Artikel 28† [Vervallen per 01-05-1951]


Artikel 29† [Vervallen per 01-05-1951]


Vijfde titel Slotbepalingen

Artikel 30

Burgerlijke rechtsvorderingen van werkgevers of werknemers, welke voortvloeien uit niet-naleving van het bepaalde bij of krachtens dit besluit, worden geacht betrekkelijk te zijn tot een arbeidsovereenkomst. De artikelen 131 en 241 van Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek blijven echter op deze vorderingen van toepassing.

Artikel 31† [Vervallen per 01-01-1991]


Artikel 32

Onze Minister kan bevoegdheden, welke krachtens dit besluit aan hem of aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toekomen, overdragen aan organisaties uit het bedrijfsleven.

Artikel 33

1.†† Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den bijzonderen staat van beleg niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking met ingang van 15 oktober 1945.

2.†† Met ingang van die datum vervalt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (Besluit van 17 juli 1944, Staatsblad no. E 52, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 december 1944, Staatsblad no. E 157).

†††† Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

 

's-Gravenhage, den 5den October 1945

WILHELMINA.

†De Minister van Sociale Zaken,
W. DREES.

 

Uitgegeven den achtsten October 1945.

 

†De Minister van Justitie,

KOLFSCHOTEN.


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl