wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring.

Gratis de volledige en complete tekst van Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring

Tekst van de Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring - Korte omschrijving: Bron: wetten.nl

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring

(Tekst geldend op: 11-08-2011)


Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en 14 van de Wet op de loonvorming;

Besluit:

§ 1. Aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten

Inhoud van de mededeling

Artikel 1:1

1.   De mededeling van het sluiten of wijzigen van een collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de loonvorming, wordt ondertekend door of namens partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

2.   Voor het opzeggen van een collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de loonvorming, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

3.   De mededeling, bedoeld in het eerste en tweede lid, vermeldt dat een collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten, gewijzigd of opgezegd.

4.   De mededeling, bedoeld in de eerste lid, vermeldt:

a.   door welke partijen een collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten dan wel is gewijzigd;

b.   het tijdvak waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst als geheel is gesloten, alsmede, indien de collectieve arbeidsovereenkomst bepalingen kent met uit een lopende expiratiedata, de expiratiedatum van de meerderheid van die bepalingen.

c.   het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst valt, met inbegrip van de werknemers, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Bijlagen bij de mededeling

Artikel 1:2

1.   Bij de mededeling van het sluiten van een eerste collectieve arbeidsovereenkomst met een werkingssfeer waarvoor nog geen collectieve arbeidsovereenkomst bestond, wordt gevoegd:

a.   de digitale tekst van de integrale collectieve arbeidsovereenkomst, met inbegrip van alle daarbij behorende bijlagen, waaronder de rechtens geldende statuten en reglementen van fondsen, waarbij gebruik is gemaakt van algemeen gebruikte programmatuur[1]);

b.   de letterlijke tekst van de integrale collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in onderdeel a;

c.   een toelichting op de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in onderdeel a;

d.   een overzicht van de geschatte loonkosten van de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in onderdeel a, tenzij een schatting niet mogelijk is door gebrek aan kennis van de loonkosten voorafgaand aan deze collectieve arbeidsovereenkomst.

 

2.   Indien de mededeling, bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, betrekking heeft op een collectieve arbeidsovereenkomst welke in vergelijking met de daaraan voorafgaande collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen heeft ondergaan, wordt bij de mededeling, bedoeld in dat lid, gevoegd;

a.   de digitale tekst van de integrale collectieve arbeidsovereenkomst, met inbegrip van alle daarbij behorende bijlagen, waaronder de rechtens geldende statuten en reglementen van fondsen, waarbij gebruik is gemaakt van algemeen gebruikte programmatuur [2]);

b.   de letterlijke tekst van de in de collectieve arbeidsovereenkomst aangebrachte wijzigingen in de vorm van een nota van wijzigingen dan wel de letterlijke tekst van de integrale collectieve arbeidsovereenkomst in tweevoud waarbij de wijzigingen door middel van markeringen zijn aangegeven;

c.   een toelichting op de in onderdeel b bedoelde wijzigingen;

d.   een overzicht van de geschatte loonkosten van de wijzigingen, bedoeld in onderdeel b.

 

3.   Bij een wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst die binnen de looptijd daarvan valt, is het tweede lid, onderdelen a tot en met d van overeenkomstige toepassing;

4.   Het eerste lid, onderdelen c en d, en het tweede lid, onderdelen b, c en d, zijn niet van toepassing in geval van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau, indien het aantal werknemers, bedoeld in artikel 1:1, vierde lid, onderdeel c minder dan 2000 bedraagt.

Artikel 1:3

Indien een of meer verenigingen van werkgevers of een of meer verenigingen van werknemers, voor de eerste keer in zijn bestaan een collectieve arbeidsovereenkomst heeft (hebben) aangegaan, wordt bij de mededeling, bedoeld in artikel 1:1, een afschrift van de statuten van die vereniging of verenigingen gevoegd.

§ 2. Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Inhoud van het verzoek

Artikel 2:1

1.   [Red: Abusievelijk is lid 1 niet genummerd.]

     Een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door of namens één of meer werkgevers of één of meer verenigingen van werkgevers of werknemers die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

2.   Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, vermeldt:

a.   van welke bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst en voor welk tijdvak algemeen verbindendverklaring wordt gevraagd, en

b.   voor zover van toepassing, welke arbeidsverhoudingen van het verzoek moeten worden uitgezonderd.

 

Bijlagen bij het verzoek

Artikel 2:2

1.   Bij een verzoek, zoals bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, wordt gevoegd:

a.   de digitale tekst van de integrale collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij gebruik is gemaakt van algemeen gebruikte programmatuur, en waarbij de bepalingen waarvoor geen algemeen verbindend verklaring wordt verzocht door middel van duidelijke markeringen zijn aangegeven;

b.   een op papier geprinte versie van de digitale tekst, bedoeld in onderdeel a, mét de in dat onderdeel bedoelde markering in tweevoud;

c.   een opgave van:

1.   het aantal werkgevers lid van werkgeversvereniging(en) die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst en onderscheidenlijk het aantal werkgevers dat naar de aard van de bedrijfsactiviteiten en de werkzaamheden tot de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst kan worden gerekend alsmede

2.   het aantal personen werkzaam bij werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging(en) die partij zijn bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en onderscheidenlijk het aantal personen werkzaam bij werkgevers die naar de aard van de bedrijfsactiviteiten en de werkzaamheden tot de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst gerekend kunnen worden.

d.   een toelichting op de wijze van de verzameling van de representativiteitsgegevens waarbij gebruik kan worden gemaakt van een daarvoor opgesteld formulier representativiteitsgegevens’, dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd, die in ieder geval het volgende bevat:

1.   een opgave van de gebruikte bronnen voor de aantallen werkgevers en personen zoals genoemd onder onderdeel c, onder 1 en 2;

2.   een opgave van de gehanteerde onderzoeksmethode;

3.   een opgave van de wijze van meting;

4.   een opgave van de peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben;

5.   een toelichting waaruit blijkt dat de grenzen van het domein waarover de gegevens zijn verzameld gerelateerd zijn aan de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daarbij dient ook duidelijk te zijn dat in de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst uitgesloten categorieën personen in de tellingen buiten beschouwing zijn gelaten.

 

2.   De brongegevens met betrekking tot de representativiteit, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, die zijn gevoegd bij het verzoek, bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, worden door de indieners van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring bewaard teneinde deze te kunnen gebruiken voor een onderzoek door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de kwaliteit van deze gegevens. Deze gegevens worden desgevraagd beschikbaar gesteld.

3.   Indien het verzoek betrekking heeft op een collectieve arbeidsovereenkomst die in vergelijking met de daaraan voorafgaande collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen heeft ondergaan, wordt tevens bij een verzoek als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, gevoegd de letterlijke tekst van de integrale collectieve arbeidsovereenkomst waarbij de wijzigingen door middel van markeringen zijn aangegeven als bedoeld in artikel 1:2, tweede lid, onderdeel b, tenzij deze tekst reeds in het kader van dat laatstgenoemde artikellidonderdeel is overgelegd.

Artikel 2:3

1.   Indien op grond van de opgave, bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel c, het aantal personen waarop de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, minder bedraagt dan 60% van het totaal aantal personen als bedoeld in dat artikellidonderdeel dan wel tegen algemeen verbindendverklaring ingediende gegronde bedenkingen daartoe aanleiding geven wordt de toelichting op de wijze van verzameling van de representativiteitsgegevens, bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, gegeven aan de hand van het in dat artikellidonderdeel bedoelde formulier representativiteitsgegevens.

2.   De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan naar aanleiding van de opgave, bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel c, verlangen dat een nadere rapportage over de juistheid van die opgave van een registeraccountant of een accountantsadministratieconsulent die daartoe gecertificeerd is, wordt overgelegd.

3.   In aanvulling op hetgeen onder artikel 2:2, eerste lid, onderdeel c, bij een verzoek als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid moet worden gevoegd, kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om een opgave van het aantal personen, dat lid is van werknemersverenigingen die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 2:4

In afwijking van artikel 2:2, eerste lid, wordt, indien het verzoek, bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, betrekking heeft op een tussentijdse wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst, bij dit verzoek gevoegd:

a.   de digitale tekst van de tussentijdse wijzigingen, waarbij gebruik is gemaakt van de programmatuur, bedoeld in artikel 2:2, onderdeel a, en waarbij de tussentijds gewijzigde bepalingen waarvoor geen algemeen verbindendverklaring wordt verzocht door middel van duidelijke markeringen zijn aangegeven;

b.   een op papier geprinte versie van de digitale tekst, bedoeld in onderdeel a, met de in dat onderdeel bedoelde markering in tweevoud;

c.   een opgave van de representativiteitsgegevens en een toelichting op de wijze van verzameling daarvan, bedoeld in artikel 2:2 onderdeel c en d, indien de tussentijdse wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst betrekking heeft op de werkingssfeer daarvan;

d.   de digitale tekst, bedoeld in onderdeel a, en de op papier geprinte versie, bedoeld in onderdeel b, omvat tevens de integrale tekst van de werkingssfeerbepaling of werkingssfeerbepalingen, indien sprake is van een collectieve arbeidsovereenkomst waarin tevens fondsbepalingen zijn opgenomen welke voor een langer tijdvak algemeen verbindend zijn verklaard dan de overige bepalingen en het verzoek betrekking heeft op die overige bepalingen vanwege het verstrijken van de duur daarvan.

 

Artikel 2:5


Artikel 2:6

Een verzoek, als bedoeld in artikel 2:1, wordt eerst in behandeling genomen wanneer alle van belang zijnde gegevens en bescheiden, genoemd in de artikelen 2:2 en 2:4 bij het verzoek zijn gevoegd.

§ 2a. Dispensatie van algemeen verbindend verklaarde bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Artikel 2:7

1.   Een verzoek om dispensatie van algemeen verbindend te verklaren bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt ingediend gedurende de periode dat tevens de toepasselijke werkingssfeerbepalingen ter visie liggen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden gehonoreerd als daaraan een rechtsgeldige collectieve arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt.

2.   Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door of namens alle partijen die de rechtsgeldige collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten op grond waarvan dispensatie wordt gevraagd. Het in de eerste zin bedoelde verzoek wordt gedaan aan de hand van een daarvoor bestemd formulier dispensatie van avv dat volledig moet zijn ingevuld.

3.   Een verzoek om dispensatie dat buiten de periode van tervisielegging, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan, wordt niet gehonoreerd.

4.   Van een beschikking op een verzoek om dispensatie wordt in de overwegingen bij het besluit tot algemeen verbindendverklaring melding gemaakt.

Artikel 2:8

Artikel 2:7 is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om dispensatie dat wordt gedaan:

a.   naar aanleiding van een verzoek om algemeenverbindendverklaring van een wijziging van de werkingssfeerbepaling of werkingssfeerbepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd van een besluit waarbij bepalingen van die collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zijn verklaard;

b.   naar aanleiding van een verzoek om algemeenverbindendverklaring als bedoeld in artikel 2:4, onderdeel d.

 

§ 3. Elektronische aanmelding

Artikel 3:1

1.   Indien de mededeling, bedoeld in artikel 1:1, eerste en tweede lid, elektronisch wordt verzonden, wordt daarbij gebruik gemaakt van de daarvoor door de Minister ter beschikking gestelde elektronische formulieren en een door hem erkende elektronische handtekening.

2.   Indien de mededeling van het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst elektronisch is verzonden als bedoeld in het eerste lid, worden mededelingen van het wijzigen of opzeggen daarvan eveneens elektronisch verzonden.

3.   De Minister draagt zorg voor de voor elektronische mededelingen noodzakelijke elektronische infrastructuur met behulp waarvan die mededelingen betrouwbaar en vertrouwelijk kunnen worden verzonden.

§ 4. Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 4:1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Citeertitel

Artikel 4:2

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring.

 

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

 

’s- Gravenhage, 2 december 1998

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
K.G. de Vries

 

Bijlage 1

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is gepubliceerd op cao.szw.nl.][1]) Zie artikel II van de Wijziging Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring, AV/A&M/2001/60856, 23 oktober 2001.

[2]) Zie artikel II van de Wijziging Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring, AV/A&M/2001/60856, 23 oktober 2001.


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl