wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Besluit ondernemingsplan notaris.

Gratis de volledige en complete tekst van Besluit ondernemingsplan notaris


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Besluit ondernemingsplan notaris

Tekst van de Besluit ondernemingsplan notaris


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Besluit ondernemingsplan notaris - Korte omschrijving: Besluit van 9 april 1999, houdende nadere regels inzake het ondernemingsplan en de samenstelling en de werkwijze van de Commissie van deskundigen in verband met de vestiging van een notaris.

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit ondernemingsplan notaris

(Tekst geldend op: 11-08-2011)


Besluit van 9 april 1999, houdende nadere regels inzake het ondernemingsplan en de samenstelling en de werkwijze van de Commissie van deskundigen in verband met de vestiging van een notaris (Besluit ondernemingsplan notaris)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Justitie van 17 februari 1999, Directie Wetgeving nr. 747930/99/6;

Gelet op de artikelen 7, derde lid, en 110, tweede lid, van de Wet op het notarisambt;

De Raad van State gehoord (advies van 25 maart 1999, nr. W03.99.0076/I)

Gezien het nader rapport van Onze Staatssecretaris van Justitie van 31 maart 1999, Directie Wetgeving nr. 756523/99/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.   wet: de Wet op het notarisambt;

b.   ondernemingsplan: het ondernemingsplan, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, onder 4°, van de wet;

c.   Commissie: de Commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet;

d.   plaats van vestiging: de gemeente, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet.

 

Paragraaf 2. Het ondernemingsplan

Artikel 2

Het ondernemingsplan brengt tot uitdrukking of het voornemen tot vestiging betreft:

a.   opvolging in een reeds gevestigd solitair kantoor;

b.   vestiging van een solitair kantoor;

c.   opvolging in een reeds gevestigd kantoor in associatief verband;

d.   vestiging in associatief verband met een reeds gevestigd kantoor;

e.   vestiging van een kantoor in associatief verband;

f.   wijziging van de plaats van vestiging.

 

Artikel 3

1.   Het ondernemingsplan bevat in ieder geval een uitwerking van de volgende onderdelen:

a.   marktverkenning;

b.   opzet van de kantoororganisatie;

c.   resultatenprognose, en

d.   financieringsplan.

 

2.   Artikel 4:2, tweede lid, en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

1.   De indiener van het ondernemingsplan verstrekt gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat hij voldoet of binnen drie maanden zal voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, 2° en 3° van de wet.

2.   Indien na een negatief advies over een ondernemingsplan door dezelfde indiener een nieuw verzoek om advies wordt gedaan dat op dezelfde plaats van vestiging betrekking heeft, is hij gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.

Paragraaf 3. De Commissie

Artikel 5

1.   De Commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

2.   De voorzitter en een van de leden bezitten bedrijfseconomische deskundigheid. Het andere lid is notaris.

3.   De voorzitter en de leden worden voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden.

4.   Er zijn twee plaatsvervangende leden. Het ene lid bezit bedrijfseconomische deskundigheid, het andere lid is notaris. De voorzitter wordt zo nodig vervangen door het lid dat bedrijfseconomische deskundigheid bezit.

5.   De Commissie stelt nadere regels vast omtrent haar eigen werkwijze.

6.   In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het Bureau.

Artikel 6

Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het ondernemingsplan of de voorbereiding van het advies, stelt de Commissie de indiener van het plan alvorens het in behandeling te nemen, in de gelegenheid binnen een door de Commissie gestelde termijn het ondernemingsplan aan te vullen.

Artikel 7

De Commissie adviseert over ondernemingsplannen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat indien de indiener krachtens artikel 6 de gelegenheid heeft gehad het ondernemingsplan aan te vullen, de dag waarop het ondernemingsplan is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, als datum van ontvangst geldt voor de toepassing van deze bepaling alsmede voor de toepassing van artikel 8, eerste lid.

Artikel 8

1.   De Commissie adviseert binnen drie maanden na datum van ontvangst van het ondernemingsplan.

2.   De Commissie kan de KNB en het Bureau verzoeken binnen een bepaalde termijn de inlichtingen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet, te verstrekken.

3.   De Commissie kan de indiener van het ondernemingsplan in de gelegenheid stellen het plan ter vergadering toe te lichten.

Artikel 9

De Commissie geeft een negatief advies indien:

a.   het ondernemingsplan niet voldoet aan artikel 7, eerste lid, van de wet;

b.   de indiener van het plan niet voldoet aan artikel 4;

c.   de indiener van het plan onjuiste gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuist advies over het plan zou hebben geleid.

 

Artikel 10

1.   Indien de Commissie een positief advies uitbrengt, kan de Commissie de indiener van het ondernemingsplan in kennis stellen van een eerder uitgebracht advies dat op dezelfde plaats van vestiging betrekking heeft.

2.   De kennisgeving vermeldt geen naam en adres van de indiener van het eerdere ondernemingsplan.

3.   De indiener van het ondernemingsplan aan wie de kennisgeving wordt gedaan is tot geheimhouding daarvan verplicht.

Artikel 11

De Commissie brengt jaarlijks voor 1 april aan Onze Minister van Justitie een verslag van werkzaamheden uit over het afgelopen kalenderjaar.

Paragraaf 4. De kosten van de advisering

Artikel 11a

1.   De kosten van de advisering door de Commissie worden op basis van de integrale kostprijs berekend. Bij de berekening worden bedrijfseconomisch aanvaarde uitgangspunten in acht genomen. De kosten worden door het secretariaat van de Commissie in rekening gebracht.

2.   Bij ministeriėle regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de berekening van de kosten en kunnen de aan de verzoeker in rekening te brengen kosten worden vastgesteld.

Paragraaf 5. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 7 en 110, tweede lid, van de wet in werking treden.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondernemingsplan notaris.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 9 april 1999

Beatrix

 De Staatssecretaris van Justitie,
M. J. Cohen

 

Uitgegeven de vierde mei 1999

 

 De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiƫle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl