wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Benelux-verdrag inzake de warenmerken.

Gratis de volledige en complete tekst van Benelux-verdrag inzake de warenmerken


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Tekst van de Benelux-verdrag inzake de warenmerken


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Benelux-verdrag inzake de warenmerken - Korte omschrijving: Bron: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

http://www.boip.int/nl/pdf/oldregulations/trademarks/1verdraginzakewarenmerken.pdf

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

I-1

Benelux-Regelgeving inzake

merken1

I Benelux-verdrag inzake de warenmerken

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

I-2

Benelux-verdrag inzake de warenmerken2

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Bezield door de wens hun wetgeving inzake de warenmerken te herzien en eenheid te

brengen in het merkenrecht in hun landen;

Hebben besloten te dien einde een Verdrag te sluiten en hebben hiertoe als Hunne Gevolmachtigden

aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Zijne Excellentie de Heer H. Fayat, Minister adjunct voor Buitenlandse Zaken,

Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg:

Zijne Excellentie de Heer E. Schaus, Minister van Buitenlandse Zaken,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

Zijne Excellentie de Heer Mr. J.M.A.H. Luns, Minister van Buitenlandse Zaken,

die, na hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten te hebben overgelegd, de

volgende bepalingen zijn overeengekomen:

Artikel 1

De Hoge Verdragsluitende Partijen nemen de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken,

die als bijlage bij dit Verdrag is gevoegd, in hun nationale wetgeving op, hetzij in één

van de oorspronkelijke, hetzij in beide teksten, en stellen een voor hun landen gemeenschappelijke

dienst in onder de naam “Benelux-Merkenbureau”.

Artikel 2

De uitvoering van de eenvormige wet wordt geregeld bij uitvoeringsreglementen, vastgesteld

in onderlinge overeenstemming door de Hoge Verdragsluitende Partijen na raadpleging

van de in artikel 3 bedoelde raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau, en bij

toepassingsreglementen vastgesteld door deze raad.

De reglementen verkrijgen in ieder land bindende kracht overeenkomstig de bepalingen

van zijn binnenlands recht.

De reglementen worden bekend gemaakt in het Staatsblad van ieder der Hoge Verdragsluitende

Partijen.

Artikel 3

Het Benelux-Merkenbureau is belast met de uitvoering van de eenvormige wet en de

reglementen.

Het Bureau staat onder leiding van een raad van bestuur, samengesteld uit door de Hoge

Verdragsluitende Partijen aangewezen leden en wel één bestuurder en één plaatsvervangende

bestuurder per land.

2. B.S. 14 oktober 1969; Trb. 1962, 58; MÈm. A 1966, p. 11544 e.v. Nederlegging van de aktes van bekrachtiging: Nederland: 30.09.1963,

Luxemburg: 19.08.1968, BelgiÎ: 30.06.1969. Ingevolge artikel 13 van het Verdrag, heeft de inwerkingtreding hiervan plaatsgevonden op 1 juli

1969.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

I-3

De raad van bestuur kiest ieder jaar zijn voorzitter.

Artikel 4

De raad van bestuur beslist in alle aangelegenheden betreffende de algemene werkwijze

van het Benelux-Merkenbureau.

Hij stelt het huishoudelijke en het financiële reglement van het Bureau vast, alsmede de

toepassingsreglementen.

Hij geeft advies over en doet voorstellen voor de uitvoeringsreglementen.

Hij benoemt de directeur van het Bureau, die onderdaan van een der Hoge Verdragsluitende

Partijen moet zijn, en bepaalt zijn taak.

Hij stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en van uitgaven vast, alsmede zo nodig de

wijzigingen of aanvullingen daarvan, en regelt in het financiële reglement de wijze,

waarop het toezicht op de begrotingen en op de uitvoering daarvan zal worden uitgeoefend.

Hij keurt de door de directeur afgesloten rekeningen goed.

De raad besluit met algemene stemmen.

Artikel 5

De kosten van oprichting van het Benelux-Merkenbureau worden voor de helft door het

Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische

Unie gedragen.

De raad van bestuur kan bij de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aanvragen,

bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven; deze bijdrage wordt voor de helft door

het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische

Unie gedragen.

Artikel 6

De lopende uitgaven van het Bureau worden gedekt door zijn ontvangsten, te weten:

1. de rechten, geïnd op grond van de eenvormige wet;

2. de inkomsten, voor de Hoge Verdragsluitende Partijen voortvloeiend uit de toepassing

van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken,

getekend op 14 april 1891;

3. de vergoedingen voor onderzoek naar eerdere inschrijvingen;

4. de opbrengst van de verkoop van publicaties en afschriften.

Zo nodig verlenen de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aan het Bureau; deze

wordt voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-

Luxemburgse Economische Unie gedragen.

Artikel 7

Over het bedrag van de rechten, geïnd ter zake van door bemiddeling van de nationale

diensten verrichte handelingen, wordt aan deze diensten een percentage uitgekeerd,

bestemd tot dekking van de kosten, welke deze handelingen medebrengen; dit percentage

wordt vastgesteld bij uitvoeringsreglement.

Ter zake van deze handelingen kunnen door de nationale wetgevingen geen nationale

rechten worden vastgesteld.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

I-4

Het internationale emolument ter zake van verzoeken om internationale inschrijving van

merken wordt gestort bij het Benelux-Merkenbureau dat zorg draagt voor de overdracht

aan het Internationaal Bureau, ingesteld bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de

industriële eigendom, getekend op 20 maart 1883.

Artikel 8

Het Benelux-Merkenbureau staat onder de bescherming van de Regering van het Koninkrijk

der Nederlanden; het is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 9

Het gezag van rechterlijke beslissingen die in een van de drie Staten met toepassing van

artikel 14 of 27 van de eenvormige wet worden gegeven, wordt in de beide andere Staten

erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau onder verantwoordelijkheid

van de raad van bestuur op verzoek van de meest gerede partij verricht,

indien:

1. het van de beslissing overgelegde afschrift, naar de wetten van het land waar deze

beslissing is gegeven aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;

2. de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor beroep, noch voor voorziening

in cassatie.

Artikel 10

Zodra een Benelux-Gerechtshof is ingesteld, neemt het kennis van de vragen van uitlegging

van de eenvormige wet.

Artikel 11

De toepassing van dit Verdrag is beperkt tot het grondgebied der Hoge Verdragsluitende

Partijen in Europa.

Artikel 12

Dit Verdrag zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd

bij de Regering van het Koninkrijk België.

Artikel 13

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging

van de derde akte van bekrachtiging.

De eenvormige wet treedt in werking achttien maanden na de inwerkingtreding van dit

Verdrag.

Artikel 14

Dit Verdrag wordt gesloten voor een tijdvak van vijftig jaren. Het blijft vervolgens voor

achtereenvolgende tijdvakken van tien jaar van kracht, tenzij één der Hoge VerdragsluiBenelux-

Regelgeving inzake merken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

I-5

tende Partijen één jaar voor de afloop van het lopende tijdvak de andere Verdragsluitende

Partijen in kennis stelt van haar voornemen dit Verdrag te beëindigen.

Eventuele herzieningsvoorstellen, die worden gedaan na het verstrijken van een termijn

van tien jaren na de inwerkingtreding van dit Verdrag en die niet de instemming van al de

Hoge Verdragsluitende Partijen hebben verkregen, dienen aan de Raadgevende Interparlementaire

Beneluxraad te worden voorgelegd.

Het recht tot opzegging van dit Verdrag wordt toegekend aan diegene van de Hoge Verdragsluitende

Partijen, over welker herzieningsvoorstellen de Raadgevende Interparlementaire

Beneluxraad een gunstig advies heeft uitgebracht, dat niet de instemming van de twee

andere Verdragsluitende Partijen of van één daarvan heeft verkregen. Van dit recht moet

binnen redelijke termijn gebruik worden gemaakt.

De opzegging heeft geen gevolg, voordat na de kennisgeving daarvan aan de twee andere

Verdragsluitende Partijen vijf jaren zijn verstreken.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en voorzien van

hun zegel.

Gedaan te Brussel op 19 maart 1962, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal,

zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België:

(w.g.) H. FAYAT

Voor het Groothertogdom Luxemburg:

(w.g.) E. SCHAUS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) J. LUNS

Benelux-Regelgeving inzake merken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

I-6


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl