wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Benelux regels inzake tekeningen of modellen.

Gratis de volledige en complete tekst van Benelux regels inzake tekeningen of modellen


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Benelux regels inzake tekeningen of modellen

Tekst van de Benelux regels inzake tekeningen of modellen


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Benelux regels inzake tekeningen of modellen -

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

I-1

Benelux-Regelgeving inzake

tekeningen of modellen1

I Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

I-2

Benelux-verdrag inzake tekeningen en modellen2

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Bezield door de wens hun wetgeving inzake tekeningen of modellen te herzien en eenheid

te brengen in het modellenrecht in hun landen;

Hebben besloten te dien einde een verdrag te sluiten en hebben hiertoe als Hunne Gevolmachtigden

aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Zijne Excellentie de Heer P. Harmel,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Zijne Excellentie de Heer C. Dumont,

buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur te Brussel;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

Zijne Excellentie J.A. Baron de Vos van Steenwijk,

buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur te Brussel,

Die, na hun in de goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten te hebben overgelegd,

de volgende bepalingen zijn overeengekomen:

Artikel 1

De Hoge Verdragsluitende Partijen nemen de eenvormige Beneluxwet op de tekeningen of

modellen, die als bijlage bij dit verdrag is gevoegd, in hun nationale wetgeving op, hetzij

in een van de oorspronkelijke, hetzij in beide teksten, en stellen een voor hun landen

gemeenschappelijke dienst in onder de naam "Benelux-Bureau voor Tekeningen of

Modellen".

Artikel 2

De uitvoering van de eenvormige wet wordt geregeld bij uitvoeringsreglementen, vastgesteld

in onderlinge overeenstemming door de Hoge Verdragsluitende Partijen na raadpleging

van de in artikel 3 bedoelde raad van bestuur van het Benelux-Bureau voor

Tekeningen of Modellen, en bij toepassingsreglementen vastgesteld door deze raad.

De reglementen verkrijgen in ieder land bindende kracht overeenkomstig de bepalingen

van zijn binnenlandse recht.

De reglementen worden bekend gemaakt in het Staatsblad van ieder der Hoge Verdragsluitende

Partijen.

Artikel 3

Het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen is belast met de uitvoering van de eenvormige

wet en de reglementen.

2. B.S. 29 december 1973; Trb. 1966, 292; Mém.*** Nederlegging van de aktes van bekrachtiging: België: 15.12.1970, Luxemburg: 17.12.1973,

Nederland: 21.12.1973. Ingevolge artikel 13 van het Verdrag, heeft de inwerkingtreding hiervan plaatsgevonden op 1 januari 1974.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

I-3

Het Bureau staat onder leiding van een raad van bestuur, samengesteld uit door de Hoge

Verdragsluitende Partijen aangewezen leden en wel één bestuurder en één plaatsvervangend

bestuurder per land.

De raad van bestuur kiest ieder jaar zijn voorzitter.

Artikel 4

De raad van bestuur beslist in alle aangelegenheden betreffende de algemene werkwijze

van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen.

Hij stelt het huishoudelijke en het financiële reglement van het Bureau vast, alsmede de

toepassingsreglementen.

Hij geeft advies over en doet voorstellen inzake de uitvoeringsreglementen.

Hij benoemt de directeur van het Bureau, die onderdaan van een der Hoge Verdragsluitende

Partijen moet zijn, en bepaalt zijn taak.

Hij stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en van uitgaven vast, alsmede zo nodig de

wijzigingen of aanvullingen daarop, en regelt in het financiële reglement de wijze waarop

het toezicht op de begrotingen en op de uitvoering daarvan zal worden uitgeoefend. Hij

keurt de door de directeur afgesloten rekeningen goed.

De raad besluit met algemene stemmen.

Artikel 5

De kosten van oprichting van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen worden

voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-

Luxemburgse Economische Unie gedragen.

De raad van bestuur kan bij de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aanvragen,

bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven; deze bijdrage wordt voor de helft door

het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische

Unie gedragen.

Artikel 6

De lopende uitgaven van het Bureau worden gedekt door zijn ontvangsten, te weten:

1. de op grond van de eenvormige wet geïnde rechten;

2. de inkomsten die voor de Hoge Verdragsluitende Partijen eventueel voortvloeien uit

de toepassing van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal

depot van tekeningen of modellen van nijverheid, ondertekend op 28 november 1960;

3. de opbrengst van de verkoop van publicaties en afschriften.

Zo nodig verlenen de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aan het Bureau; deze

wordt voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-

Luxemburgse Economische Unie gedragen.

Artikel 7

Over het bedrag van de rechten, geïnd uit hoofde van door bemiddeling van de nationale

diensten verrichte handelingen, wordt aan deze diensten een percentage uitgekeerd,

bestemd tot dekking van de kosten welke deze handelingen medebrengen; dit percentage

wordt vastgesteld bij uitvoeringsreglement.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

I-4

Terzake van deze handelingen kunnen door de nationale wetgevingen geen nationale rechten

worden vastgesteld.

Artikel 8

Het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen staat onder bescherming van de Regering

van het Koninkrijk der Nederlanden en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 9

Het gezag van rechterlijke beslissingen, die in één van de drie Staten op grond van artikel

15 van de eenvormige wet worden gegeven, wordt in de beide andere Staten erkend, en de

door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau onder verantwoordelijkheid

van de raad van bestuur op verzoek van de meest gerede partij verricht, indien:

1. het van de beslissing overgelegde afschrift, naar de wetten van het land waar deze

beslissing is gegeven, aan de voor echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;

2. de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet noch voor beroep noch voor voorziening

in cassatie.

Artikel 10

Zodra een Benelux-Gerechtshof is ingesteld, neemt het kennis van de vragen van uitlegging

van de eenvormige wet.

Artikel 11

De toepassing van dit verdrag is beperkt tot het grondgebied der Hoge Verdragsluitende

Partijen in Europa.

Artikel 12

Dit verdrag zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd

bij de Regering van het Koninkrijk België.

Artikel 13

Dit verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op de nederlegging

van de derde akte van bekrachtiging.

De eenvormige wet treedt in werking één jaar na de inwerkingtreding van dit verdrag.

Artikel 14

Dit verdrag wordt gesloten voor een tijdvak van vijftig jaren. Het blijft vervolgens voor

achtereenvolgende tijdvakken van tien jaren van kracht, tenzij een der Hoge Verdragsluitende

Partijen één jaar voor het verstrijken van het lopende tijdvak de andere Verdragsluitende

Partijen in kennis stelt van haar voornemen dit verdrag te beëindigen.

Eventuele herzieningsvoorstellen, die worden gedaan na het verstrijken van een termijn

van tien jaren na de inwerkingtreding van dit verdrag en die niet de instemming van alle

Hoge Verdragsluitende Partijen hebben verkregen, dienen aan de Raadgevende Interparlementaire

Beneluxraad te worden voorgelegd.

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

I-5

Het recht tot opzegging van dit verdrag wordt toegekend aan diegene van de Hoge Verdragsluitende

Partijen, over welker herzieningsvoorstellen de Raadgevende Interparlementaire

Beneluxraad een gunstig advies heeft uitgebracht, dat niet de instemming van de twee

andere Verdragsluitende Partijen of van één daarvan heeft verkregen. Van dit recht moet

binnen redelijke termijn gebruik worden gemaakt.

De opzegging heeft eerst gevolg vijf jaren na de datum, waarop daarvan kennisgeving is

gedaan aan de beide andere Verdragsluitende Partijen.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit verdrag hebben ondertekend en voorzien van

hun zegel.

Gedaan te Brussel, op 25 oktober 1966, in drievoud, in de Nederlandse en de Franse taal,

zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België:

(w.g.) P. HARMEL

Voor het Groothertogdom Luxemburg:

(w.g.) C. DUMONT

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) J.A. de VOS van STEENWIJK

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

I-6


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl