wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur.

Gratis de volledige en complete tekst van Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur

Tekst van de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur - http://wetten.overheid.nl/BWBR0017830

(Tekst geldend op: 10-08-2011)


Wet van 23 december 2004 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een aantal wetten dient te worden aangepast in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs;

dat het voorts wenselijk is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere onderwijswetten verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard aan te brengen onder meer in verband met gebleken onvolkomenheden als gevolg van de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs en de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1.1

[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2.1

[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Justitie

Artikel 3.1

[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 3.2

[Wijzigt de Pachtwet.]

Artikel 3.3

[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel 3.4

[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 3.5

[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel 4.1

[Wijzigt de Visserijwet 1963.]

Artikel 4.2

[Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]

Artikel 4.3

[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 5.1

[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 5.2

[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 5.2a

[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 5.3

[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 5.4

[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 5.5

[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5.5a

[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5.6

Vervallen

Artikel 5.7

Vervallen

Artikel 5.8

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard).]

Artikel 5.9

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard).]

Artikel 5.10

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet op de studiefinanciering (uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen).]

Artikel 5.11

[Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Artikel 5.12

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs).]

Artikel 5.13

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen).]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 6.1

[Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel 6.2

[Wijzigt de Zeevaartbemanningswet.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 7.1

[Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 7.2

[Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]

Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen

Artikel 8.1

1. Voor de toepassing van de in het tweede lid genoemde artikelen wordt met degene aan wie door een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Bachelor op het gebied van het recht is verleend, gelijkgesteld degene die:

a. in het bezit is van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht of in het bezit is van een door het instellingsbestuur van een instelling, genoemd in de aanhef, afgegeven bewijsstuk dat daarvoor vrijstelling is verleend, en

b. in het bezit is van een door het instellingsbestuur van een instelling, genoemd in de aanhef, afgegeven verklaring waaruit blijkt dat in een van de jaren 2002 tot en met 2006 in de fase na de propedeutische fase van een opleiding als bedoeld in onderdeel a met goed gevolg tentamens zijn afgelegd, verbonden aan onderwijseenheden met een gezamenlijke studielast van ten minste 120 studiepunten.

 

Onder het met goed afleggen van een tentamen wordt mede begrepen de verlening van een vrijstelling daarvan.

2. De in het eerste lid bedoelde bepalingen zijn:

a. de artikelen 2, eerste lid, eerste volzin, en 62, eerste lid, eerste volzin, van de Advocatenwet,

b. artikel 6, tweede lid, van de Kadasterwet,

c. de artikelen 29, derde lid, en 30, vierde lid, van de Loodsenwet,

d. artikel 75, eerste lid, van de Pachtwet,

e. artikel 48, eerste lid, van de Visserijwet 1963,

f. artikel 98, derde lid, tweede volzin, van de Vreemdelingenwet 2000,

g. artikel 23, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte,

h. artikel 9, tweede lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

i. artikel 65, vierde lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,

j. artikelen 12, eerste lid, en 2, vierde lid, van de Wet op de Raad van State,

k. artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op het notarisambt,

l. artikel 5, eerste lid, van de Wet rechtspositie rechtelijke ambtenaren, en

m. de artikelen 55b, tweede lid, en 55f, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet.

 

Artikel 8.2

Voor de toepassing van de artikelen, genoemd in artikel 8.1, tweede lid, wordt met degene aan wie door een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Bachelor op het gebied van het recht is verleend en tevens de graad Master op het gebied van het recht is verleend, gelijkgesteld degene:

a. die in het bezit is van een bewijs van inschrijving voor het studiejaar 20022003 of het studiejaar 20032004 voor een masteropleiding op het gebied van het recht, en

b. aan wie door een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, in 2003 of 2004 de graad Master op het gebied van het recht is verleend.

 

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1

De tekst van de hoofdstukken 5, 18 en 19 en van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 9.2

1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2. Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit kan erin voorzien dat de volgende artikelen terugwerken tot en met het daarbij vermelde tijdstip:

a. artikel 5.2, onderdeel Ka, eerste en tweede lid, tot en met 19 juni 2002,

b. artikel 5.2, onderdeel Y, tot en met 1 september 2002,

c. artikel 5.2, onderdeel Z, tot en met 1 september 2002, en

d. artikel 5.2, onderdeel Zb, tot en met 1 september 2002.

 

Artikel 9.3

Voorzover een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de onderstaande artikelen niet binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet tot stand is gekomen, vervallen de desbetreffende artikelen:

a. artikel 65, lid 4a, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,

b. artikel 2, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State,

c. artikel 12, tweede lid, van de Wet op de Raad van State,

d. artikel 2, eerste lid, vierde volzin, van de Advocatenwet,

e. artikel 62, eerste lid, vierde volzin, van de Advocatenwet,

f. artikel 75, tweede lid, van de Pachtwet,

g. artikel 98, derde lid, derde volzin, van de Vreemdelingenwet 2000,

h. artikel 6, vierde lid, van de Wet op het notarisambt,

i. artikel 1d, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren,

j. artikel 48, lid 2a, van de Visserijwet 1963,

k. artikel 9, lid 3a, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

l. artikel 29, derde lid, tweede volzin, van de Loodsenwet,

m. artikel 30, vierde lid, derde volzin, van de Loodsenwet,

n. artikel 55b, tweede lid, tweede volzin, van de Zeevaartbemanningswet,

o. artikel 55f, tweede lid, tweede volzin, van de Zeevaartbemanningswet,

p. artikel 6, lid 2a, van de Kadasterwet,

q. artikel 23, lid 2a, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 

Artikel 9.4

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

's-Gravenhage, 23 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
M. Rutte

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
C. P. Veerman

 

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2005

 

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl