wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Aanpassingswet euro.

Gratis de volledige en complete tekst van Aanpassingswet euro


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Aanpassingswet euro

Tekst van de Aanpassingswet euro


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Aanpassingswet euro - Korte omschrijving: Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro).

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Aanpassingswet%20euro

(Tekst geldend op: 10-08-2011)


Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1

†[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel IndonesiŽ, de Garantiewet Militairen K.N.I.L., de Garantiewet Surinaamse pensioenen, de Gemeentewet, de Invoeringswet FinanciŽle-verhoudingswet, de Kieswet, de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, de Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen, de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, de Wet bezoldiging Nationale ombudsman, de Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, de Wet op de Raad van State, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders, de Wet Rietkerkuitkering, de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Wet subsidiŽring politieke partijen en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]

Artikel 2

1.†† [Wijzigt de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956. ]

2.†† De op 31 december 2001 met toepassing van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 bestaande in guldens luidende aanspraken op grond van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel IndonesiŽ of de Garantiewet Militairen K.N.I.L., worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.

3.†† De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.

4.†† Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.

Artikel 3

1.†† [Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]

2.†† De op 31 december 2001 met toepassing van de derde afdeling van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps in guldens luidende aanspraken op grond van de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.

3.†† De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.

4.†† Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.

Artikel 4

†[Wijzigt de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de FinanciŽle-verhoudingswet, enz. en regels inzake invoering van deze wijziging (herziening verdeelstelsel Provinciefonds).]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie

Enig artikel

†[Wijzigt de Uitkeringswet financiŽle compensatie langdurige militaire dienst, de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken

Enig artikel

†[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet, de Pandhuiswet 1910, de Wet betreffende afstand van een gedeelte van voor ontginning van Staatswege gereserveerde terreinen, de Wet exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg, de Wet financiering van pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie, de Wet Fonds economische structuurversterking, de Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie, de Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse en de Wet tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van FinanciŽn

Artikel 1

†[Wijzigt de Comptabiliteitswet, de Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds, de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis, de Wet financiŽle betrekkingen buitenland 1994, de Wet financiering decentrale overheden, de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten, de Wet identificatie bij financiŽle dienstverlening 1993, de Wet inzake de wisselkantoren, de Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, de Wet machtiging tot deelneming Staat aan geÔntegreerd EEG-mechanisme voor financiŽle ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-staten, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, de Wet op de goudclausules 1937, de Wet op het consumentenkrediet, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel 2

†[Wijzigt de Wet financieel statuut Koninklijk Huis. ]

Artikel 3

†[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. ]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie

Artikel 1

†[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, het Burgerlijk Wetboek Boek 1, het Burgerlijk Wetboek Boek 2, het Burgerlijk Wetboek Boek 6, het Burgerlijk Wetboek Boek 8, de Faillissementswet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht, de Pachtwet, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet installaties Noordzee, de Wet op de consignatie van gelden, de Wet op de justitiŽle documentatie, de Wet op de Kansspelen, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de Wet tarieven in burgerlijke zaken, de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel 2

†[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek, Boek 6.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Enig artikel

†[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Herverkavelingswet Walcheren, de Jachtwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Nertsen-Ziektenwet, de Runderhorzelwet, de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967, de Veewet, de Vogelziektenwet, de Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen, de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, de Wet tot wering van besmettelijke dierziekten bij knaagdieren en de Zaaizaad- en plantgoedwet.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Enig artikel

†[Wijzigt de Mediawet, de Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de Mediawet, de Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de Mediawet, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Enig artikel

†[Wijzigt de Algemene bijstandswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de CoŲrdinatiewet sociale verzekering, de Mijnwerkersinvaliditeitswet, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Toeslagenwet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet financiering volksverzekeringen, de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet, enz. en de Ziektewet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1

†[Wijzigt de Deltaschadewet, de Loodsenwet, de Luchtvaartwet, de Ontgrondingenwet, de Postwet, de Spoorwegwet, de Telecommunicatiewet, de Waterschapswet, de Waterstaatswet 1900, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Infrastructuurfonds, de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523) en de Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687).]

Artikel 2

†[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enig artikel

†[Wijzigt de Infectieziektenwet, de Rompwet Instellingen van weldadigheid, de Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966, de Warenwet, de Wet afbreking zwangerschap, de Wet buitengewoon pensioen 1940Ė1945, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet geneesmiddelenprijzen, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de jeugdhulpverlening, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940Ė1945, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940Ė1945 en de Ziekenfondswet.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1

†[Wijzigt de Huurprijzenwet woonruimte, de Huursubsidiewet, de Reconstructiewet Midden-Delfland, de Wet bevordering eigenwoningbezit, de Wet bodembescherming, de Wet machtiging tot deelneming in aandelenkapitaal Centrale Organisatie voor Radioactief Afval en de Wet milieubeheer.]

Artikel 2

†[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel 3

Voor het subsidietijdvak dat loopt tot en met 30 juni 2002 wordt de huursubsidie berekend in guldens, met toepassing van de Huursubsidiewet zoals die luidde op 31 december 2001. Het eindbedrag wordt omgerekend in euro's.

Artikel 4

†[Wijzigt de Huurwet.]

Artikel 5

†[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Hoofdstuk 12. Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 1

Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Deze wet en andere wettelijke voorschriften in verband met de vervanging van de gulden door de euro brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van een zaak die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aanhangig is gemaakt.

Artikel 3

Indien voor 1 januari 2002 beroep bij de administratieve rechter is ingesteld, blijft het recht zoals dat voor dit tijdstip gold, van toepassing ten aanzien van het verschuldigde griffierecht of de te stellen zekerheid.

Artikel 3a

1.†† Bij de omzetting in euro van door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap bij wettelijk voorschrift vastgestelde geldbedragen, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk vastgesteld op het overeenkomstig verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1997 (PbEG L 162) berekende equivalent van het bedrag in guldens.

2.†† Indien verdere afronding noodzakelijk is, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk zodanig vastgesteld, dat de burger van de afronding geen nadeel ondervindt.

3.†† In afwijking van het eerste en het tweede lid kan in bijzondere gevallen en gemotiveerd bij wettelijk voorschrift een ander bedrag in euro worden vastgesteld.

4.†† Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de omzetting in euro van geldbedragen die bij wettelijk voorschrift zijn vastgesteld door een gemeenschappelijk orgaan of een bestuursorgaan van een openbaar lichaam dat met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ingesteld.

Artikel 4

1.†† Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002

2.†† Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (Kamerstukken II, 2000Ė20 001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 5

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet euro.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001

Beatrix

†De Minister van FinanciŽn,
G. Zalm

†De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

 

Uitgegeven de eerste november 2001

 

†De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl