wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
WettenSite.nl - juridische teksten van wetten, verdragen en andere regels

WettenSite.nl online wetten, regels en verdragen

Welkom bij de WettenSite.nl

Alle belangrijke Nederlandse nationale wetten (volledige wetteksten), internationale verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen, juridische vindplaatsen en andere regelgeving zoals beleidsregels en uitvoeringsreglementen.

Vind snel de tekst van de wet of het verdrag dat u zoekt.

Onderstaande links verwijzen naar inhoud op websites van derden.

wettenbundel bestellen
Wettenbundel bestellen
De RechtenSite.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de teksten en wetten waarnaar verwezen wordt.

Werkt een link niet? Geef het ons door. Stuur een e-mail! Binnenkort hopen we nog meer wetgeving te kunnen aanbieden dus kom snel nog eens kijken. Hieronder vindt u de volledige integrale tekst van de belangrijkste wetten en regels die gelding hebben in Nederland.

Online wetgeving en wetteksten


* Wet- en regelgeving consumentenrecht
*De Verdragenbank*
Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
Aanpassingswet euro
Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur
Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
Advocatenwet
Algemeen Rijksambtenarenreglement
Algemene Bijstandswet
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene Nabestaandenwet
Algemene Ouderdomswet
Algemene Termijnenwet
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
Algemene Wet Gelijke Behandeling
Algemene wet inzake Rijksbelastingen
Algemene wet op het binnentreden
Ambtenarenreglement Staten-Generaal
Ambtenarenwet
Ambtsinstructie commissaris van de Koning
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar
Antitrust wetgeving (EU)
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet (arbo-wet)
Arbeidstijdenbesluit
Arbeidstijdenbesluit vervoer
Arbeidstijdenwet
Archiefbesluit 1995
Archiefwet 1995
Auteurswet 1912
Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Bekendmakingswet
Beleidsregels CvdM
Beleidsregels Mediarecht
Beleidsregels Pensioenfondsen
Benelux regels inzake tekeningen of modellen
Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)
Benelux-verdrag inzake de warenmerken
Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen
Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring
Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend kan zijn
Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit deeltijd notarissen
Besluit getuigenbescherming
Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
Besluit inburgering
Besluit kamers van toezicht notariaat
Besluit Nummerportabiliteit
Besluit observatie-inrichtingen gedetineerden
Besluit ondernemingsplan notaris
Besluit studiefinanciering 2000
Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
Besluit Wettelijke Rente
Besluit zorgverzekering
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Personen- en familierecht)
Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen)
Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Vermogensrecht )
Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht )
Burgerlijk Wetboek Boek 5 (Zakelijke rechten)
Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)
Burgerlijk Wetboek Boek 7A (Bijzondere overeenkomsten)
Burgerlijk Wetboek Boek 8 (Verkeersmiddelen en vervoer)
Colportagewet
Comptabiliteitswet
Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (CTMR)
Cybercrime verdrag
Databankenwet
De nieuwe richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden
Digital Millenium Copyright Act
E-commerce richtlijn
Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)
Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW)
Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten
EG-verdrag
Electriciteitswet 1998
EU-verdrag
Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)
Europese Auteursrechtrichtlijn
Europese Richtlijn Televisie zonder Grenzen
EVRM-verdrag (Engels) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Examenreglement basisexamen inburgering
Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
Faillissementswet
Financiele Verhoudingswet
First Council Directive of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)
First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks
Flora en Faunawet
Gaswet
Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE
Gemeenschapsoctrooiverordening
Gerechtsdeurwaarderswet
Gratiewet
Grondwet
Handelsnaamwet
Handelsregisterbesluit
Handelsregisterwet
I. Benelux-verdrag inzake de warenmerken
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (pdf)
Jachtwet
Kieswet
Koppelingswet (pdf)
Leerplichtwet
Mededingingswet
Mediabesluit
Mediarecht (regelgeving)
Mediawet 2008
Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 10 november 1983
Merkenrichtlijn
Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen
Monumentenwet
Nederlandse Reclame Code (NRC)
NVM voorwaarden
Officiele Publicaties
Ontslagbesluit
Opiumwet
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (pdf)
Pachtwet
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Patent Cooperation Treaty Appendix T (html)
Patent Cooperation Treaty PCT (pdf)
Patent Law Treaty
Penitentiaire beginselenwet
Pensioen- en spaarfondsen regelgeving
Pensioenregelgeving (diverse beleidsregels)
Pensioenwet
Persrichtlijn voor de Rechtspraak 2003
Piracy Deterrence and Education Act of 2004
Politiewet 1993
Procesreglementen familierecht rechtbanken
productklassen voor merkinschrijving
Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom
Provinciewet
Rechtspraak Hof van Justitie en het gerecht van eerste aanleg
Reclamebesluit Geneesmiddelen
Reclasseringsregeling 1995
Regelgeving voor notarissen
Regeling inburgering
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (PDF)
Regels van de Directeur-Generaal BBIE
Regels van de Directeur-Generaal van het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Reglement van Orde Ministerraad
Regulations under the Trademark Law Treaty (TLT verdrag)
Richtlijn 97/36/EG
Richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiele diensten aan consumenten
Richtlijn Elektronische Handtekeningen
Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame
Richtlijn Tabaksreclame
Richtlijn Televisie zonder Grenzen (geconsolideerde versie)
Richtlijn Verkoop op afstand
Rijksoctrooiwet 1910
Rijksoctrooiwet 1995
Rijkswet op het Nederlanderschap
Samenvatting Europese wetgeving voor Intellectueel Eigensdomsrecht.
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (Tweede Invoeringswet - pdf)
Singapore Treaty on the Law of Trademarks
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Successiewet 1956
Tabakswet
Telecommunicatiewet
Tijdelijke Referendumwet
Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen
Toelichting op de geschillenregeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het BVIE
Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle
Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken
Toeslagenwet
Trademark Law Treaty (TLT verdag) adopted at Geneva on October 27, 1994
TRIPs-verdrag
Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen
Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken
Uitvoeringsreglement van het BVIE (merken en tekeningen of modellen)
Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriele eigendom (Unieverdrag van Parijs 1883, UvP)
Verklaring van de Commissie betreffende artikel 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2005/295/EG)
Verordening Beroeps- en gedragsregels (notarissen)
Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (geconsolideerde versie)
Verordening tot uitvoering van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Verzekeringsrecht (Titel 17 boek 7 BW art. 925 e.v.)
Visserijwet 1963
Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi COM-2000-0412 def
voorstel voor een wijziging van de Duurrichtlijn ter verlenging van de beschermingstermijn van fonogrammen
Vreemdelingenwet 2000
Wegenverkeerswet 1994
Werkloosheidswet
Wet aanpassing arbeidsduur
Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wet actualisering en harmonisatie financi´┐Żle toezichtswetten
Wet Algemene Bepalingen
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
Wet arbeid en zorg
Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Wet College voor examens
Wet Economische Delicten
Wet flexibiliteit en zekerheid
Wet flexibiliteit en zekerheid (informatie)
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wet giraal effectenverkeer
Wet inburgering
Wet justiti´┐Żle en strafvorderlijke gegevens
Wet kraken en leegstand
Wet medezeggenschap op scholen
Wet melding collectief ontslag (WMCO)
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde venootschappen
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
Wet Nationale ombudsman
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet op de bedrijfsorganisatie
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)
Wet op de dierenbescherming
Wet op de economische delicten
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Wet op de identificatieplicht
Wet op de Kansspelen
Wet op de loonvorming
Wet op de medische keuringen
Wet op de naburige rechten
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de Onderwijsraad
Wet op de Raad van State
Wet op de rechterlijke indeling
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de Rechtsbijstand
Wet op de Telecommunicatievoorzieningen
Wet op de zorgtoeslag
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
Wet op het consumentenkrediet
Wet op het financieel toezicht
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Wet op het Notarisambt (Wna)
Wet op het primair onderwijs
Wet op het voortgezet onderwijs
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet Openbare Manifestaties
Wet Politieregisters (WPOLR)
Wet Ruimtelijke Ordening
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wet sociale werkvoorziening
Wet studiefinanciering 2000
Wet terugdringing ziekteverzuim
Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Wet Toezicht Effectenverkeer 1995
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wet voorzieningen Gehandicapten
Wet wapens en munitie
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wetboek van Koophandel
Wetboek van Militair Strafrecht
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van strafvordering
wetten.startpagina.nl
Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatietoets
Wijzigingswet economische mededinging
Wijzigingswet melding ongebruikelijke transacties
Wijzigingswet onderscheid Arbeidsduur
WIPO Auteursrechtverdrag
WIPO Verdragen (lijst)
Zaaizaad- en plantgoedwet
Ziektewet
Zorgverzekeringswet

Deze website verkeert momenteel in een beta-versie, maar hopelijk kunt u binnenkort bij onze wettensite.nl terecht voor alle wetteksten.

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit wettenbestand valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) deze verzameling zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl